Capital Bank | Financial Inovation
Кредит во соработка со 

Намена на производот:

 • За купување производи од продавачот;

 

Општи услови за одобрување:

 

 • Резидент на РМ;
 • Редовен работен однос, најмалку 2 година пред пензионирање;
 • Кредитоспособност утврдена преку анализа на банката;
 • Историја на редовен кредитокорисник;
 • Ануитетот да не надминува ½ од платата;
 • Про-фактура од продавачот.

 

Бенифиции и поволности:

 

 • Провизии и надоместоци: 0,00%.

Износ на кредитот: до 120.000 МКД;

 

Номинална каматна стапка: 9,87% годишна, променлива;

 

Рок на враќање: до 24 месеци;

 

Методот на пресметка: пропорционален;

 

Исплата: на сметка на продавачот;

 

Начин на отплата: еднакви месечни ануитети;

 

Провизии и надоместоци: 0,00%;

 

СВТ: 9,87% (Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка.).

Обезбедување:

 

 • Меница со менични изјава;
 • Административна забрана на плата од кредитобарателот и/или гарантот/ите или Согласност за АЗ;
 • Гарант - за вработени во Т.Д. во приватен сектор за износи повисоки од 70.000 денари.

*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување/гарант.

Документи:

 

 • Копија од лична карта на кредитобарателот и гарантот (доколку има);
 • Административна забрана на плата од кредитобарателот и/или гарантот/ите или Согласност за АЗ;
 • Заверени податоци од плата;
 • Про-фактура од Продавачот.

Процедура:

 

 • Комплетно и уредно пополнети формулари - апликација/барање за кредит;
 • Сите останати документи посочени од кредитниот референт;
 • Во случај на одобрување се склучува Договор за кредит, така што кредитобарателот ја потпишува потребната документација;
 • Обработка на апликација во зависност од комплетирање на целокупната потребна документација.

 


За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 568;3102 563 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102-508