Capital Bank | Financial Inovation
Кредит за регистрација на возила - АМСМ

Намена на производот:

 

 • За регистрација на возило и осигурување;

 

Услови за одобрување:

 

 • Резидент на РМ;
 • Во редовен работен однос (доколку работниот однос е заснован на определено работно време задолжително треба да го покрива временскиот период за кој е одобрен кредитот-6 месеци);
 • Кредитоспособност утвредена преку анализа на банката;
 • Историја на редовен кредитокорисник во последните 12 месеци.

 

Бенефиции и поволности:

 

 • Исплата за 24 часа од целосно поднесена документација.

 

 

 

Износ на кредитот: до 18.000 МКД;

 

Номинална каматна стапка: 0,00%;

 

Рок на враќање: 3-6 месеци;

 

Методот на пресметка: пропорционален;

 

Исплата: на сметката на продавачот;

 

Начин на отплата: еднакви месечни рати;

 

Провизии и надоместоци: провизија за обработка 2,5% од износот;

 

СВТ: 9,05%. Пресметката е направена за износ од 14.073 МКД, каматна стапка 0,00%, рок 6 месеци и еднократна провизија 2,50% од износот(Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка.).

Обезбедување:

 

 • Меница и менична изјава;
 • Согласност за административна забрана на плата; 
 • 1 гарант за износи над 30.000 МКД;
 • Друго обезбедување на барање на банката.

Документи:

 

 • Апликација за кредит;
 • Копија од лични карти на барателот и гарантот/ите;
 • Административна забрана на плата за барателоти гарантот/ите;
 • Заверени податоци од плата од страна на правното лице-за вработени во приватни фирми;
 • Изјава за поврзаност и кредитна задолженост; 
 • Акт за примопредавање на меница;
 • Договор за кредит.

Процедура:

 

 • Клиентот откако ќе пополни барање за кредит во просториите на Банката, во просториите на Продавачот или на начин кој е взаемно договорен, ќе добие подетални информации за условите за кредитирање и процедурите на Бнката за проценка на кредитниот ризик;
 • Во случај на одобрување се склучува Договор за кредит, така што корисникот ја пополнува целокупната преостаната документација;
 • Обработка на апликацијата до 2-3 работни дена.

 

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 558; 3102 528 или e-mail: info@capitalbank.com.mk


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510