Capital Bank | Financial Inovation

Наменски потрошувачки кредит во соработка со ОДМОРИ СЕ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје

Таргет група

 • Резиденти на РСМ, во редовен работен однос;
 • Сите резиденти на РМ кои имаат редовни примања по основ на пензија.

Намена

 • Одобрување на наменски кредити за клиенти на Продавачот од страна на Банката, со цел купување на производи од Продавачот.

Висина на кредит во МКД - До 120.000 МКД;

 

Рок на враќање - До 18 месеци;

 

Каматна стапка -5%, фиксна за целиот период;

 

Провизија за одобрување -0% еднократно од износот на одобрениот кредит- до 31.03.2019 (промотивен период);

 

Можност за предвремено враќање - Да;

 

Користење на средствата - Одобрениот износ се префрла на сметката на Продавачот;

 

Начин на отплата- Месечна отплата со еднакви ануитети;


 

СВТ- 5,67% (Пресметката е направена за износ од 120.000 МКД, каматна стапка 5,00%, со рок од 18 месеци и провизија за одобрување 0%.)

За обезбедување на кредитот дополнително Банката може да побара:

 • Меница без протест со менична изјава издадена од страна на купувачот
 • Административни забрани на плата за барателот и/или гарантот/ите или Согласност за АЗ
 • Друго обезбедување на барање на Банката.

Документи:

 • Копија од лична карта на кредитобарателот;
 • Извод од трансакциска сметка со промет за последните 3 месеци;
 • Согласност за АЗ.
 • Извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци и пензиско ливче издадено од банката каде пензионерот прима пензија (за пенизонери).

Процедура:

 • Клиентот откако ќе пополни барање за кредит во просториите на Банката, во просториите на Продавачот или на начин кој е взаемно договорен, ќе добие подетални информации за условите за кредитирање и процедурите на Бнката за проценка на кредитниот ризик;
 • Во случај на одобрување се склучува Договор за кредит, така што корисникот ја пополнува целокупната преостаната документација;
 • Обработка на апликацијата истиот ден.

Информации за продажното место:

ОДМОРИ СЕ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје

ул.„Кочо Рацин“ бр.14/6, 1000 Скопје

Тел:078/368-048


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510