Capital Bank | Financial Inovation
УТМС Студентски кредит

Намена на производот:

 

 • За школување;

 


Услови за одобрување:

 

 • Резиденти на РМ;
 • Со редовен работен однос, најмалку 1 година пред пензија;
 • Кредитоспособност;
 • Историја на редовен кредитокорисник;
 • Ануитетот да ненадминува ½ на плата;
 • Потврда од УТМС.

 

 

 

Износ на кредитот: до 123.000 МКД;

 

Номинална каматна стапка: 0%;

 

Рок на враќање: 12 месеци;

 

Методот на пресметка: пропорционален;

 

Исплата: на сметка на продавачот; 

 

Начин на отплата: еднакви главници;

Отплатата може да се врши и преку траен налог или преку услугата на електронско банкарство.

 

Провизии и надоместоци: еднократна провизија 8.900 МКД;

 

СВТ:15,02%.Пресметката е направена за износ од 123.000 МКД, каматна стапка 0,00%, рок 12 месеци и еднократна провизија 8.900 МКД (Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка.).

Обезбедување:

 

 • Меница со менична изјава;
 • Административна забрана од плата од барателот и гаратот/ите;
 • Изјава за задршки од плата;
 • По потреба банката може да побара еден кредитоспособен гарант.

Документи:

 

 • Копија од лична карта на барателити гарантот/ите;
 • Меница со менична изјава;
 • Административна забрана од плата од барателот и гарантот/ите; 
 • Изјави за задршка од плата;
 • Заверени податоци од плата од страна на правното лице-за вработени во приватни фирми;
 • Договор за кредит.

 

Процедура:

 

 • Клиентот откако ќе пополни барање за кредит во просториите на Банката, во просториите на Продавачот или на начин кој е взаемно договорен, ќе добие подетални информации за условите за кредитирање и процедурите на Бaнката за проценка на кредитниот ризик;
 • Во случај на одобрување се склучува Договор за кредит, така што клиентот ја пополнува целокупната преостаната документација;
 • Обработка на апликацијата до 2-3 работни дена.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 568;3102 563 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102-508