Capital Bank | Financial Inovation
Потрошувачки кредит за вработени во трговски друштва (приватен сектор)

Намена на производот:

 

 • Кредитот е ненаменски и со одобрувањето се става на располагање на трансакциска сметка на корисникот во Банката;
 • Рефинансирање на постоечки кредити и обврски во други банки.

 

Категорија на клиент:

 

 • Резидент на РМ;
 • Редовен работен однос, најмалку уште 1 година пред пензија;
 • Кредитоспособност;
 • Историја на редовен кредитокорисник;
 • Ануитетот да не надминува ½ од платата.

 

 

Износ на кредитот: 300.000 ден.


Номинална каматна стапка: 

 • 6M СКИБОР+ 7,49 п.п. - денарски;
 • 6M ЕУРИБОР+7,62 п.п. - девизен.

 

Рок на враќање: 48 месеци.


Методот на пресметка: Пропорционален.


Исплата: Одобрениот кредит се става на располагање преку трансакциска сметка на корисникот во Банката.


Начин на отплата: Отплатата може да се врши и преку траен налог или преку услугата на електронско банкарство.


Провизии и надоместоци
Провизија за обработка-2%.

 

СВТ: 14,09% за краткорочен. Пресметката е направена за износ од 30.000 МКД, каматна стапка 9,50%, рок 12 месеци и провизија за обработка 2,00%.

СВТ: 11,05% за долгорочен. Пресметката е направена за износ од 300.000 МКД, каматна стапка 9,50%, рок 48 месеци и провизија за обработка 2,00%

(Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка.).

Обезбедување:

 

 • Меница со менични изјави;
 • Изјава за задршки од плата.

Приматели на плата:

 

 • До 180.000 МКД – еден кредитоспособен гарант;
 • Од 180.000 до 300.000 МКД – два кредитоспособни гаранти.

*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување (гарант) доколку корисникот има обврски на плата до 1/3 од личниот доход или има историја на нередовен плаќач или не ги исполнува условите согласно направената анализа на Банката.

 

Непримател на плата:

 

 • До 180.000 МКД – до два кредитоспособни гаранти;
 • Од 180.000 до 300.000 МКД – до три кредитоспособни гаранти.

*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување (гарант) доколку корисникот има обврски на плата до 1/3 од лд или има историја на нередовен плаќач или не ги исполнува условите согласно направената анализа на Банката.

Документи:

 • Копија од лична карта на кредитобарателот;
 • Административна забрана на плата за барателот и гарантот/ите;
 • Изјави за задршка од плата за кредитобарателот со заверка.

Процедура:

 

 • Комплетно и уредно пополнети формулари-апликација/барање за кредит.
 • Во случај на одобрубвање се склучува Договор за кредит, така што клиентот ја пополнива целокупната преостаната документација.
 • Обработка на апликацијата за 2 работни дена.

 


За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 568;3102 563 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102-508