Capital Bank | Financial Inovation
Потрошувачки кредит со залог на парични средства во депозит

Намена на поизводот:

 

 • Кредитот е ненаменски и со одобрувањето се става на располагање на трансакциска сметка на корисникот во Банката;
 • Рефинансирање на постоечки кредити и обврски во други банки.

 


Услов за одобрување:

 

 • Корисникот на кредит треба да биде физичко лице (резидент на РМ) без разлика дали остварува приходи од редовен работен однос или останати законски активности.

 

Услов за аплицирање:

 

 • Депозитот треба да биде ороченна временски период не пократок од периодот на враќање на кредитот, а минимум еден месец по отплатата на кредитот.

 


Бенефиции и поволности:

 

 • Исплата за 24 часа од поднесување на целокупната документација.

Износ на кредитот: 97% од износот на положениот депозитили 95% со месечна или антиципативна исплата;

 


Номинална каматна стапка:

 

 • 3.00% поени над каматната стапка на депозитот.

 


Рок на враќање: согласно рокот на кој е орочен депозитот.

 


Методот на пресметка: Пропорционален.

 


Начин на отплата: редовни месечни ануитети. Отплатата може да се врши и преку траен налог или преку услугата на електронско банкарство.

 


Провизии и надоместоци:

 

 • 1.00% еднократна провизија при одобрување мин 250 ден. за краткорочен, а мин 500 ден. за долгорочен кредит;
 • Провизија за предвремена отплата - 0,00%.

СВТ: 6,28% Пресметката е направена за износ од 300.000 МКД, каматна стапка 5,70%, рок 59 месеци и еднократна провизија 1%.((Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка.).

Обезбедување:

 • Паричен колатерал.

Документи:

 

 • Копија од лична карта од барателот;
 • Апликација за кредит;
 • Договор за кредит;
 • Договор за финансиски колатерал;
 • Изјава за поврзаност и кредитна задолженост.

 


Дополнителни документи:

 

 • Пресметка за рефинасирање на кредит.

 

 

Процедура:

 

 • Комплетно и уредно пополнети формулари-апликација/барање за кредити сите останати документи посочени од кредитниот референт;
 • Депониран паричен колатерал;
 • Во случај на одобрубвање се склучува Договор за кредит, така што клиентот ја пополнува целокупната останата документација;
 • Обработка на апликацијата за 2 работни дена.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 568;3102 563 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102-508