Capital Bank | Financial Inovation
Потрошувачки кредит со залог на парични средства во депозит

Таргет група

 • Резиденти на РМ без разлика дали остварува приходи од редовен работен однос или останати законски активности.

 

Намена 

 • Ненаменски потрошувачки кредит.

Висина на кредит во МКД:

 • 98% од износот на положениот депозит или 95% од износот на депозит со месечна или антиципативна исплата на камата;
 • 92% за валутна усогласеност (ако депозитот е во евра, кредитот се исплаќа во денари).

 

Рок на отплата: согласно рокот на кој е орочен депозитот;

 

Номинална каматна стапка: 3% поени над каматната стапка на депозитот;

 

Провизија за обработка:

 • 1,00% еднократно при одобрување, мин 500 МКД - за износи до 600.000 МКД;
 • 0,50% еднократно при одобрување -за износи над 600.000 МКД.


Користење на средствата: одобрениот износ се префрла на сметката на кредитокорисникот во Капитал Банка АД Скопје;

 

Отплата: месечна отплата со еднакви ануитети;

 

Начин на отплата: уплата на благајна или траен налог.

 

Можност за предвремено враќање: да;

 

Трошок за предвремено враќање: без трошок за предвремена отплата;

 

СВТ - 6,30% Пресметката е направена за износ од 300.000 МКД, каматна стапка 5,70%, рок 59 месеци и еднократна провизија 1%.
СВТ - 8,90% Пресметката е направена за износ од 700.000 МКД, каматна стапка 6,05%, рок 60 месеци и еднократна провизија 0,50%.

Обезбедување:

 • Паричен колатерал.

Документи:

 • Копија од лична карта на кредитобарателот и гарантот доколку има.

  

Процедура:

 

 • Комплетно и уредно пополнети формулари-апликација/барање за кредити сите останати документи посочени од кредитниот референт;
 • Депониран паричен колатерал;
 • Во случај на одобрубвање се склучува Договор за кредит, така што клиентот ја пополнува целокупната останата документација;
 • Обработка на апликацијата за 2 работни дена.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 568;3102 563 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510