Capital Bank | Financial Inovation
10 месечен бескаматен кредит во износ од 20.000 МКД

Категорија на клиенти:

 

 • Резидент на РМ;
 • Редовен работен однос;
 • Кредитоспособност утврдена преку анализа на Банката;
 • Историја на редовен кредитокорисник;
 • Минимален месечен приход 12.000 МКД;
 • Ратата да не надминува 1/3 од плата ( ½ максимум);
 • Возраст на клиентот на ден на аплицирање 18 годинни до 62 за жени, односно 64 за мажи на ден на отплата на кредитот.

Износ: 20.000 МКД;

Номинална каматна стапка: 0,00%;

Рок на враќање: до 10 месеци;

Начин на отплата: отплата на 10 еднакви рати;

Провизии и надоместоци: еднократна провизија од клиентот - 1.199 МКД;

Можност за предвремено враќање: да, без трошоци за предвремено враќање.

СВТ:14,60%. Пресметката е направена за износ од 20.000 МКД, каматна стапка 0,00%, со рок од 10 месеци и eднократна провизија од клиентот-1.199 МКД (Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка.).

Обезбедување:

 

 • Меница со вредност од 100 МКД;
 • Без жирант.

*Банката го задржува дискреционото право да побара дополнително обезбедување.

Документи:

 

 • Копија од лична карта од кредитобарателот и од гарантот (доколку има);
 • Административна забрана на плата од кредитобарателот и гарантот (доколку има);
 • Рекапитулар за платени придонеси за последни 2 месеци, за вработени во приватен сектор.

 

Процедура:

 

 • Комплетно и уредно пополнети формулари - апликација/барање за кредит и сите останати документи посочени од кредитниот референт;
 • Во случај на одобрување се склучува Договор за кредит, така што кредитобарателот ја потпишува потребната документација.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 568;3102 563 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102-508