Capital Bank | Financial Inovation
10 месечен бескаматен кредит во износ од 30.000 МКД

Категорија на клиенти:

 

 • Резидент на РМ;
 • Редовен работен однос;
 • Кредитоспособност утврдена преку анализа на Банката;
 • Историја на редовен кредитокорисник;
 • Минимален месечен приход 12.000 МКД;
 • Ратата да не надминува 1/3 од плата ( ½ максимум);
 • Возраст на клиентот на ден на аплицирање 18 годинни до 62 за жени, односно 64 за мажи на ден на отплата на кредитот.

Износ: 30.000 МКД;

Номинална каматна стапка: 0,00%;

Рок на враќање: до 10 месеци;

Начин на отплата: отплата на 10 еднакви рати;

Провизии и надоместоци: eднократна провизија од клиентот-1.699 МКД;

Можност за предвремено враќање: да, без трошоци за предвремено враќање.

СВТ:13,70%. Пресметката е направена за износ од 30.000 МКД, каматна стапка 0,00%, со рок од 10 месеци и eднократна провизија од клиентот-1.699 МКД (Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка.).

Обезбедување:

 

 • Меница со вредност од 100 МКД;
 • Без гарант.


*Банката го задржува дискреционото право да побара дополнително обезбедување.

Документи:

 

 • Копија од лична карта од кредитобарателот и од гарантот (доколку има);
 • Административна забрана на плата од кредитобарателот и од гарантот (доколку има);
 • Рекапитулар за платени придонеси за последни 2 месеци, за вработени во приватен сектор.

 

Процедура:

 

 • Комплетно и уредно пополнети формулари - апликација/барање за кредит и сите останати документи посочени од кредитниот референт;
 • Во случај на одобрување се склучува Договор за кредит, така што кредитобарателот ја потпишува потребната документација.

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102-508