Capital Bank | Financial Inovation

Чинидбени гаранции

Карактеристики Гаранција од страна на Банката за добро извршена работа, исполнување на договорна обврска, гарантен рок по извршена работа и слично
Таргет група Регистрирани приватни компании со позитивни резултати во работењето, активни најмалку 6 месеци пред аплицирањето
Намена Извршување работи, исполнување обврски, гарантен рок по извршени работи и сл.
Рок на важност Согласно доставениот договор и времетраење на исполнување на обврските 
Надоместоци Квартална провизија за одржување се наплаќа однапред на почеток на секој квартал, согласно Тарифникот на Банката
Максимален износ на кредит Во зависност од кредитната способност на клиентот и согласно обезбедената документација (договор и сл.)
Обезбедување Флексибилно, во зависност од кредитоспособноста на барателот, висината на бараниот износ на гаранцијата и кредитната политика на Банката
Потребно време за одобрување 5 - 7 дена по доставување на сите потребни документи

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510