Capital Bank | Financial Inovation

ПРОМОТИВНИ штедни влогови во ЕУР и МКД

(промоцијата важи до 30.08.2024 год. за ЕУР и МКД)


Доколку се одлучивте да штедите тогаш сте ја донеле вистинската одлука за планирање на Вашата иднина. Дозволете си да имате за се!

 
Капитал Банка Ви овозможува да штедите сигурно и безбедно со новите штедни влогови по исклучително високи каматни стапки:

 

  • Штедење во различни валути МКД и ЕУР,
  • Исплата на камата по истекот на периодот на орочување.

 

Како депоненти може да се јават сите физички лица резиденти и нерезиденти. Доволно е да ја посетите најблиската експозитура или шалтер на Капитал Банка и со документ за идентификација да се информирате за сите Ваши бенифиции од орочување на средства во Капитал Банка.

 

 ДЕНАРСКИ И ДЕВИЗНИ ДЕПОЗИТИ СО ДЕКУРЗИВНА КАМАТНА

Рок/Валута

МКД

ЕУР

15 месеци*

4,00%

/

36 месеци*

4,00%

/

15 месеци*

/

3,00%

36 месеци*

/

3,00%


 

Каматната стапка за депозитите во МКД и ЕУР е фиксна, годишна каматна стапка.

 

 

Фондот ги обештетува осигурените депозити но не повеќе од денарска противвредност на 30.000 евра по депозит во една банка, филијала на странска банка или штедилница пресметани по среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на денот на решението.

 

Обештетувањето на денарските и девизните депозити се врши исклучиво во денари.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 500; 3102 528 или e-mail: info@capitalbank.com.mk .


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510