Capital Bank | Financial Inovation

15-Ka

14

Mar. / 201815 - Ka

I shpërblejmë traditat e mira!

Zgjidhni produktin depozitar 15-she dhe kurseni në Denarë në 15 muaj. Ju ofrojmë një normë interesi të shkëlqyer prej 2.55%, fikse për të gjithë periudhën!

* Norma e interesit është shprehur në mënyrë nominale, në nivel vjetor.

Me afatizimin e mjeteve, ju fitoni një pagesë mujore interesi dhe nuk keni kufizimpër një sasi minimale të depozitave me afat!

Në rast të ndërprerjes së parakohshme të kontratës, llogaritet kamata në shikim.

Depozitat e kursimit në Kapital Bank SHA Shkup janë të siguruara!

Fondi dëmshpërblen depozitat e siguruara por jo më shumë se kundërvlera në denarë e 30.000 euro për një depozitë në një bankë, degë të bankës së huaj apo degë e kursimeve të llogaritur me kursin mesatar të Bankës Kombëtare të Maqedonisë në ditën e vendimit.


Dëmshpërblimi i depozitave në denarë dhe në valutë të huaj bëhet ekskluzivisht në denarë.

Ju ofrojmë mundësinë për të caktuar një termin për takim në përputhje me obligimet tuaja , me qëllim që t`јu njohim me përfitimet e produktit. Na kontaktoni në: +389 2 3102 563 ose na shkruani në info@capitalbank.com.mk.

Zyra e degës Qendër - Tel: 02/3102 536; 3102 533; 3102 564;
Zyra e Degës Aerodrom - Tel: 02/2403 001;
Zyra e Degës AMSM Qendër -Tel: 02/3298 592; 02/3298 593;
Zyra e degës Strumicë -Tel: 034/349 764;
Zyra e Degës Tetovë -Tel: 044/352 233; 044/352 235;
Sporteli i UTMS -Tel: 02 / 2601-062; 02/2601 063;
Sporteli Çair -Tel: 02/3070 446.Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by