Capital Bank | Financial Inovation

Kredi hipotekor

Тarget:

 • Rezident të RM në marrëdhënie pune të rregullt;

Destinimi:

 • Kredi konsumatore e padestinuar;

Kushte të përgjithësme për aplikim:

 • Mosha maksimale e klientit 67 vjet në ditën e arritjes së kredisë;
 • Кlienti të jetë i klasifikuar në kategorinë me rrezik A në Bankë dhe kategori me rrezik A dhe B në sistemin bankar;
 • Istori e kredipërdoruesit të rregullt;
 • Kësti të mos kaloj1/2 e pagës.

Madhësia e kredisë: deri 100 000 euro;

 

Afati i shlyerjes: deri 180 muaj;

 

Norma nominale e interesit:

 • 7,00% fikse për vitin e parë, e ndryshueshme për vitet në vazhdim 7.00% (6M SKIBOR +5,24%) për kredi në denarë;
 • 6,5% fikse për vitin e parë, e ndryshueshme për vitet në vazhdim 6.50 %( 6m SKIBOR +6,50%) për kredi në denarë me klauyolë devizore.

*Në qoftë se norma referente e interesit EURIBOR ka vlerë negative , në përllogarritjen e normës nominale të interesit do të merret me vlerën 0.00%.

 

Komision për përpunim: 1.50% njëherë gjatë aprovimit, min. 1000 MKD;

 

Komision për pagesë të parakohshme: 1% nga shuma e paguar parakohe e kredisë, në qoftë se pagesa e parakohshme ndodh në periudhë më të gjatë se një vit nga afati i Kontratës, pra jo më shumë se 0.50% nga shuma kredisë së paguar parakohe . Në qoftë se pagesa e parakohshme ndoh jp më të gjatë se një vit nga afati i Kontratës - vetëm në qoftë se pagesa e parakohshme bëhet në periudhë në të cilën norma e interesit; 

 

Shfrytëzimii mjeteve: shuma e aprovuar transferohet në llogarinë e kredipërdoruesit në Kapital Bankë SHA Shkup;

 

Mënyra e pagesës: pagesa në arkë , ndalesë administrative në pagë ose urdhër i përhershëm për marrës të pagave në Kapital Bankë;

 

NSHT: 7,48% për kredi në denarë. Përllogarritja është bërë për shumën prej 1 200 0000 MKD, normë interesi 7.00%, afati 180 muaj dhe komision i njëanshëm 1.50%;

NSHT: 6,95% për kredi në denarë me klauzolë devizore. Përllogarritja është bërë për shumën prej 20 000 EUR, normë interesi 6.50%, afati 180 muaj dhe komision i njëanshëm 1.50%.

Sigurim:

Siguri e pranueshme pas analizës kreditore të bërë nga Banka:

 • kambial dhe dekalratë kambiale:
 • Kambial në formën e aktit noterial me veçori ekzekutimi;
 • garantues;
 • Hipotekë e pasurisë së patundshme, ku shuma e aprovuar e kredisë duhet të jetë 70% nga vlera e vlerësuar e kolateralit.

*Banka e mban të drjetën të kërkoj sigurim shtesë.

 

Dokumente:

 • Кopje e letërnjoftimeve të kreduikërkuesit dhe garatuesit /ve;
 • Të dhëna të verifikuara nga paga e kredikërkuesit ose garantuesit (në qoftë se ka);
 • Ndalesë administrative në pagë për kredikërkuesin dhe garantuesin (në qoftë se ka) ose urdhër i përhershëm ( kusht i detyrueshëm paga në Kapital Banka)
 • Për të punësuar në firma private deklaratë për pranim dhe kontribute të paguara dy muajt e fundit ( gjendja e llogarisë);
 • Vlerësim nga vlersues i autorizuar;
 • Fletë pronësie;
 • Polisë me siguri në favor të Bankës.

Procedura:

 

 • Plotësim i formularëve në mënyrë të rregullt dhe komplete - aplikacion/ kërkesë për kredi,të gjitha dokumentet e mbetura të kërkuara nga referenti kreditor;
 • Në rast aprovimi  bëhet Kontratë për kredi, kështu që klienti e plotëson gjihë  dokumentacionin e mbetur;
 • Përpunim i aplikacionit për dy ditë pune.

 

Për të gjitha informacionet shtesë  drejtohuni  në degën më të afërt të Kapital  Bankës SHA Shkup, ose në tel: +3892 3102 558; + 389 2 3102 528, ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk .


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by