Capital Bank | Financial Inovation

MasterCard Business kartelë

Karakteristika Kartë krediti nga programi MasterCard me limit kreditor të ripërtrishëm (revolving), me mundësi për tërheqje të të hollave kesh dhe pagesë të mallrave dhe shërbimeve  në vend  dhe jshtë shtetit . Biznes karta kreditore është në emër të kompanisë, por mund ta përdorin punonjës të autorizuar në kompani për mbulim të shpenzimeve zyrtare.
Target grupe Kompani private të regjistruara me rezultate pozitive në punë,  aktive të paktën 6 muaj para aplikimit
Qëllimi Pagesa të shpenzimeve zyrtare dhe udhëtime zyrtare të kompanisë
Mënyra e pagesës Shpenzimet e bëra gjatë muajit duhet të shlyhen tërësisht në afat prej 30 ditësh nga mbarimi i muajit kur janë bërë shpenzimet - Charge karta. Mundësi për pagesë mujore minimale me të cilën klienti shlyen vetëm një përqindje të caktuar të shumës të shpenzar në afat prej 15 ditësh nga mbarimi i muajit në të cilin janë bërë blerjet - MRA karta.
Norma e interesit Në përputhje me  Vendimin e Bankës për norma interesi. Përdoruesi paguan interes vetëm për pjesën e mjeteve të shfrytëzuara
Kompensime Antarësi vjetore, në përputhje me tarifat e çmimeve të bankës
Grejs periudhë /
Shuma maksimale e kredisë 300.000 MKD
Kolateral Fleksibil, në varësi nga aftësia kreditore e kërkuesit, madhësia e shumës së kërkuar dhe politika kreditore e Bankës si sigurim mund të merret (kambial, garantues, kombinim etj.)
Koha e nevojshme për aprovim

7 - 15 ditë nga dita e dorëzimit të të gjithë dokumenteve të nevojshme

Në rast se e humbni kartën Tuaj të kreditit, është e nevojshme MENJËHERË ta bllokoni në  degën më të afërt të Bankës Kapital SHA Shkup, ose numrin e telefonit - 02 3102 - 564 nga 08 :00 - deri në 16 : 00 në orarin e punës së bankës, ose në 24/7  qendra dezhurne  në numrin e telefonit 02 329 3 888.


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by