Capital Bank | Financial Inovation
Qarkullimi i pagesave në vend për persona fizik

 


Qarkullimi i pagesave në vend nënkupton pagesa në denarë të cilat i realizojnë pjesmarrësit në qarkullimin e pagesave përmes bartësve kryesor të procesit pagues


Bartës të qrkullimit të pagesave : Banka Populloree e Republikës së Maqedonisë, bankat e vendit të cilat kanë leje për realizimin e qarkullimit të pagesave, degë të bankave të huaja,Thesari pranë Ministrisë së financave dhe Theasri i Fondit për sigurim shëndetësor si bartës të veçantë të procesit pagues.


Pjesmarës në qarkullimin e pagesave është person fizik ose juridik, i vendit ose i huaj , i cili realizon aktivitet të regjistruar ose person tjetër fizik i cili bën pagesë në denar nga llogaria e vet e transaksionit përmes bartësit të qarkullimit të pagesave .

Pjesmarrësi në qarkullimin e pagesave mund të ketë më shumë llogari transaksioni tek një bartës i qarkullimit të pagesave.

 

 

Banka pagesat në denarë për komitentët e saj i realizon përmes :

 • Qarkullimit të pagesave interne ( për pagesa në të cilat janë përfshirë deponent të bankës , pagesa me para të gatshme)
 • Qarkulllimi i pagesave ndërbankare ( Për pagesa që realizoheb përmes dy sistemeve të barazimit midis deponentëve të dy bankave)

Dy sistemet e shlyerjes të qarkullimit të pagesave ndërbankare janë:

 • SPIM - Sistem Pagues Intebankar Maqedonas i Bankës popullore të Republikës së Maqedonisë , përfaqëson Sistem për shlyerjen bruto në kohë reale përmes të cili procesohen pagesat e mëdha mbi një milion denarë dhe pagesat urgjente në sasi më të vogël.
 • SIBK - Sistem Interbankar Kliring, përfaqëson sistem për shlyerje neto të prolonguar e cila realizohet na fund te dites së përllogaritur, përmes të cilit procesohen pagesa më të vogla se një milion denarë.

Instrumente paguese që përdoren më shpesh në qarkullimin e pagesave në vend janë:

 • Urdhër pagese- ( formular PP10)
 • Urdhër për transfer të mjeteve - ( formular PP30)
 • Urdhër për dhënie të të hollave të gatshme ( formular PP40)
 • Urdhër për pagesë përë të hyrat publike - ( formular PP50)

Kapital Banka SHA Shkup e realzon qarkullimin e pagesave në vend sipas planit kohor të mëposhtëm:


1. Marrje dhe përpunim të urdhrpagesave me para jo të gatshme ne valutë gjate ditës së përrllogaritjes:

 • SPIM - 08: 00 - 16:15
 • SIBK - 08:00 - 13:45
 • Kliring intern - Në kuadër të orarit të punës në degët dhe sportelete e Bankës.


2. Marrje dhe përpunim i urdhërpagesës me para jo të gatshme h me datë të ardhshme për realzim:

 • Në kuadër të orarit të punës në degët dhe sportelet e Bankës


3. Pagesa dhe dhënie e të të hollave të gatshme në ose nga llogaria e klientit të Kapital bankës

 • Në kuadër të orarit të punës të Degëve dhe sporteleve të Bankës


4. E shtunë


Pagesë dhe dhenie të të hollave në ose nga llogaria e klintit të Kapital Bankës

 • Në kuadër të orarit të punës së Degëve dhe sporteleve të Bankës


Marrje dhe përpunim i urdhërpagesave jo kesh - Kliring intern

 • Në kuadër të orarit të punës të Degëve dhe sporteleve të Bankës


Për të gjitha informacionet shtesë drejtohuni në degën më të afërt të Kapital Bankës SHA Shkup , ose në tel: +389 2 3102 553; 3102 542, ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk .


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by