Capital Bank | Financial Inovation

Кapital Banka SHA Shkup
Selia:"Centrali"
rr."Nikola Klusev" nr.1,
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Telefon: + 389 2 3102 500; Fax: +389 2 3112 830;
e-mail: info@capitalbank.com.mk 

Sektori për persona fizik
Udhëheqës Ljupce Jonçeski
Tel. për kontakt 02/3102 508
email: ljupce.joncheski@capitalbank.com.mk
 

Sektori për analizë kreditore & vlersim
Udhëheqës Dragana Aksentieva
Tel. për kontakt 02/3102 544
email: dragana.aksentieva@capitalbank.com.mk  
 

Shërbimi alternativ i shitjeve dhe klientëve te mëdhenj
Udhëheqës Filip Jordanovski
Tel. për kontakt 02/3102 577
email: filip.jordanovski@capitalbank.com.mk
 

Shërbimi për klientët e mëdhenj korporativ

Udhëheqës Bojan Janakievski

Tel.për kontakt 02/3102 518

Email.bojan.janakievski@capitalbank.com.mk

 

Sektori për menaxhim me rreziqet
Udhëheqës Sandra Andonovska
Tel. për kontakt 02/3102 538
email: sandra.andonovska@capitalbank.com.mk

 

 Departamenti i kontrollit të pajtueshmërisë

Udhëheqës Danica Arsova-Taleva
Tel. për kontakt 02/3102 527, 02/3102 548

Email: danica.arsova@capitalbank.com.mk

 

Sektori për Back office dhe sektori për operacionet e pagesave

Udhëheqës: Natasha Brashnarska

Tel.për kontakt:02/3102 534

Email:natasha.brashnarska@capitalbank.com.mk

devizenpp@capitalbank.com.mkdenarskipp@capitalbank.com.mk

Departamenti i Kontrollit dhe Zhvillimit të Mbështetjes së Biznesit

Udhëheqës Elena Shkrekova

Tel.për kontakt:02/3102 585

Email: elena.shkrekova@capitalbank.com.mk

 

Sektori për punë juridike

Tel.për kontakt 02/3102 527 ; 02/3102 548

Email: legal@capitalbank.com.mk

 

Shërbimi për revizion te brendshëm
Udhëheqës Nikolla Todosovski

Tel.për kontakt 02/3102 519

Email: nikola.todosovski@capitalbank.com.mk
 

Departamenti për IT
Udhëheqës Zharko Mitreski
Tel. për kontakt 02/3102 543
email: zarko.mitreski@capitalbank.com.mk
 

 

 

Departamenti për kontabilitet dhe raportim
Udhëheqës Marija Janevska
Tel. për kontakt 02/3102 512
email: marija.janeska@capitalbank.com.mk 
 

PPSSI -Person përgjegjës për siguri të sistemit informativ
Udhëheqës Verica Naskovska
Tel. për kontakt 02/3102 576
email: verica.naskovska@capitalbank.com.mk 


Departamenti i mjeteve, Tregtisë së Likuiditetit dhe Letrave me Vlerë
Udhëheqës Sasho Trajkovski
Tel.për kontakt: 02/3102 554;
email: saso.trajkovski@capitalbank.com.mk


Departamenti I Resurseve Njerzore
Udhëheqës Magdalena Dimitrovska
Contact telephone number 02/3102 505;
E-mail:magdalena.dimitrovska@capitalbank.com.mk 

Dega Qendër, (ATM Bankomat)
Rr. N"Nikola Kljusev" nr.1,
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel. 02/3102-537, 02/3102-568, 02/3102-506
Orari i punës: e hënë - e premte nga ora 08:00 - 17:00;


Dega "Aerodrom" Shkup (ATM  Bankomat)
Bul. K.J. Pitu nr.28/2, pallati1 - lok.6,
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel. 02/ 2403 001;
Orari i punës: e hënë - e premte nga ora 08 :00 - 16: 00;

 

Dega Kisela Voda

Rr.Hristo Tatarçev nr.6,Kisela Voda
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel: 02/3298 592
Orari i punës: e hënë – e premte nga 08:00-16:00


Dega Strumicë (ATM Bankomat)
Rr Leninova nr. 1,
2400 Strumicë, Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel. 034/ 34 97 64;
Orar pune  e hënë e premte nga  ora 08 :00 - 16: 00


Dega Tetovë (ATM Bankomat)
Bul. Ilirija no. 41/2 
1200 Tetovë, Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel: 044/352 233 dhe 044/ 352 235;
Orar pune  e hënë e premte nga ora 08:00 - 16:00

 

Dega Shtip
rr. "Vancho Prkje 16",
Shtip, Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel: 032/511502;
Orar pune e hënë e premte nga ora 08 :00 - 16: 00

Dega Kochani
rr. Dimitar Vlahov 1, 2300 Kochani
Tel: 078/489 419 ; 078/489 412
Orar pune e hënë e premte nga ora 08 :00 - 16: 00

Dega Veles
rr. Marsal Tito 1, 1400 Veles
Tel: 043528152
Orar pune e hënë e premte nga ora 08 :00 - 16: 00

Sportel2 në Universitetin për Turizëm dhe Menaxhment; Bul "Partizanski Odredi" nr. 99,

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel: 02/307 0446;
Orari i punës:  e hënë - e premte nga ora 08:30 - 16:30


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by