Capital Bank | Financial Inovation

Кapital Banka SHA Shkup
Selia:"Centrali"
rr."Nikola Klusev" nr.1,
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Telefon: + 389 2 3102 500; Fax: +389 2 3112 830;
e-mail: info@capitalbank.com.mk 

Sektori për persona fizik
Udhëheqës Filip Jordanovski
Tel. për kontakt 02/3102 577
email: filip.jordanovski@capitalbank.com.mk 
 

Sektori për klientët korporata dhe NVM-ve
Udhëheqës Blagoja Gligorijeviq
Tel. për kontakt 02/3102 544
email: blagoja.gligorijevic@capitalbank.com.mk 
 

Sektori për klientët korporata
Udhëheqës Marija Tanusheva
Tel. për kontakt 02/3102 523
email: marija.tanusheva@capitalbank.com.mk  
 

Sektori për menaxhim me rreziqet
Udhëheqës Irena Nikolovska
Tel. për kontakt 02/3102 524
email: irena.nikolovska@capitalbank.com.mk  

 
Departamenti për punë juridike
Tel. për kontakt 02/3102 527

 

Departamenti i auditimit të brendshëm
Udhëheqës Aleksej Perçinkovski
Tel. për kontakt 02/3102 567
email: aleksej.percinkovski@capitalbank.com.mk 
 

Departamenti për IT
Udhëheqës Dragan Stoimanovski
Tel. për kontakt 02/3102 543
email: dragan.stoimanovski@capitalbank.com.mk 
 

Departamenti për kontabilitet dhe raportim
Udhëheqës Angelina Badjieva
Tel. për kontakt 02/3102 512
email: angelina.bardjieva@capitalbank.com.mk 
 

OSIS-Person përgjegjës për siguri të sistemit informativ
Udhëheqës Verica Naskovska
Tel. për kontakt 02/3102 576
email: verica.naskovska@capitalbank.com.mk 

Dega Qendër, (ATM Bankomat)
Rr. N"Nikola Kljusev" nr.1,
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel. 02/3102 563, 02/ 3102 508;
Orari i punës: e hënë - e premte nga ora 08 :00 - 18: 00;
e shtunë nga ora 09:00 - 14:00


Dega "Aerodrom" Shkup (ATM  Bankomat)
Bul. "Jane Sandanski" nr.26, pallati1 - lok.6,
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel. 02/ 2403 001;
Orari i punës: e hënë - e premte nga ora 08 :00 - 16: 00;

 

Dega Kisela Voda

Rr.Hristo Tatarçev nr.6,Kisela Voda
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel: 02/3298 592
Orari i punës: e hënë – e premte nga 08:00-16:00


Dega Strumicë (ATM Bankomat)
Rr "Blagoj Muçeto" nr. 4,
2400 Strumicë, Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel. 034/ 34 97 64;
Orar pune  e hënë e premte nga  ora 08 :00 - 16: 00


Dega Tetovë (ATM Bankomat)
Bul. "Marshal Tito", 
1200 Tetovë, Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel: 044/352 233 dhe 044/ 352 235;
Orar pune  e hënë e premte nga ora 08 :15 - 16: 15

 

Dega Shtip
rr. "Vancho Prkje 16",
Shtip, Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel: 032/511502;
Orar pune e hënë e premte nga ora 08 :00 - 16: 00

 Sportel2 në Universitetin për Turizëm dhe Menaxhment; Bul "Partizanski Odredi" nr. 99,

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel: 02/307 0446;
Orari i punës:  e hënë - e premte nga ora 08:30 - 16:30


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by