Capital Bank | Financial Inovation

Llogari transakcionale

 


Llogaria e transakcionit është llogari përmes së cilës në mënyrë sistematilke ndiqet puna midis dy partnerëve, nga të cilët njëri është banka dhe tjetri klienti i saj.

 

Të drejtën për të hapur llogari transakcioni e kanë të gjithë personat në moshë madhore, shtetas të Republikës së Maqedonisë si dhe persona fizik shtetas të huaj që realizojnë të ardhura nga marëdhëne e rregullt pune, sigurim pensional dhe invalidor ose në bazë tjetër të cilët në përputhje me regullativën

ligjore kanë trajtim të shtetasit rezident, kanë letërnjiftim për të huaj të dhënë nga MPB e RM.

 

Me hapjen e llogarisë së transakcionit në Kapital Bank SHA Shkup, Ju garantojmë siguri dhe besueshmëri të të dhënave tuaja.

 

Mjetet nga e njejta mund ti  përdorni në çdo kohë përmes instrumenteve të mëposhtme:

 

  • Kartë nënshkrimi - për të bërë transakcione me para të gatshme dhe jo të gatshme;

  • Kartë debiti - Klienti mundë të disponoj me mjetet në llogarinë e tij të transakcionit në çdo moment përmes kartës debi nga brendi Maestro;

  • Përmes shërbimit E - banking;

  • Përmes urdhër pagesës së përhershme.

 


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by