Capital Bank | Financial Inovation

Limiti kornizë për persona juridik

Karakteristika Limiti kornizë  e përfaqëson shumën më të madhe ( Limit kreditor) deri ku përdoruesi mund të marrë hua  në Bankë, për  periudhën  e përdorimit  për të cilën janë marrë vesh  në Kontratën për limit  kornizë.Në bzë të kësaj kontrate, përdoruesi mund ti përdor të gjitha produktet që ofron banka
Target grupe Kompani private të regjistruara  me rezultatte pozitive në punë, aktive tëpaktën 6 - muaj  para aplikimit
Qëllimi të gjitha produktet që i ofron Banka
Afati ipagesës 84 muaj
Norma e interesit fleksibile , përcaktohet  për çdo kontratë më vete  në kuadër të Kontratës për limit kornizë
Shuma maksimale e kredisë jo më e madhe se  shuma maksimale emiratuar  meKontratën për limit kornizë dhe në varësi nga aftësia kreditore e eklientit
Sigurimi në varësi nga aftësia kreditore ekërkuesit , madhësia e shumës së kërkuar  dhe politika kreditore e bankës  si sigurim mund të merret  - hipoteka, akt oterial i kambialitt, depozitë, peng i pasurisë së luajtshme apo peng i gjendjes
Komision për  menaxhim të kornizës 0.5% vjetore për periudhën kohore të kornizës
Koha e nevojshme përaprovim 7 - 15 ditë nga dita e dorëzimit të të gjithë dokumenteve të nevojshme

Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by