Capital Bank | Financial Inovation

Kredi super i shpejt

Krerdi konsumatore e padestinuar në shumë prej 60.000 denarë.

 


Pa pritje radhë në bankë, kërkim për vend parkim.

 


Aplikoni on line prej kudo qëdëshironi, aplikacioni në dispozicion në çdo paisje...

 


Tani çdo gjë nga vendi juaj i rehatshëm. Më mirë, më thjeshtë, më shpejt dhe më rehatshëm se kurrë...

 


Ju zgjidhni në cilën lligari transakcioni do ti pranoni mjetet Tuaja. Pas miratimit mjetet do T’ju paguhen në llogarinë e transakcionit të zgjedhur.


Më mirë, më thjeshtë, më shpejt dhe më rehatshëm se kurrë...

 

 • Pa shpenzime për aplikim,
 • Pa shpenzime administrative,
 • Miratim për 30 minuta,
 • Pa garantues, ndalesë administrative dhe shumë dokumente.

 

Valuta MKD

Afati i kthimit muaj

Normа e interest

Interes gjithsej për periudhë

Komision i njëanshëm

Kësti mujor në  MKD

Gjithësej për kthim

NSHT

30.000

10

7,20%

997

3.850

3.100

34.874

46,26%

30.000

12

7,20%

1.182

4.500

2.598

35.682

46,64%

60.000

10

7,20%

1.996

7.850

6.200

69.846

47,24%

60.000

12

7,20%

2.364

8.850

5.198

71.214

45,82%


Kategoria e klinetëve:

 • Mosha mesatare e klientit prej 67 vjet në ditën e arritjes së kredisë;
 • Кlienti të jetë i klasifikuar në kategorin me rrezik A në Bankë, mesatarishtr në sektorin bankar në kategori B;
 • Stazh pune minimum 6 muaj;
 • Istori e kredipërdoruesit të rregullt;
 • Kësti të mos kaloj 1/2 e pagës;
 • Të ardhura personale minimale në poërputhje me pagën minimale të përcaktuar në nivel të R. së Мaqedonisë.

 

Sigurimi:

 


Pa garantues, kambiale, kambiale të vërtetuara në noter, solemniѕim të kontratës për kredi ose lloj tjetër i sigurimit.

 

 

Dokumente:

 • Kopje e letërnjoftimit të kredikërkuesit;
 • Vërtetim për pagë me pagëe mesatare të shprehur për tre muajt e fundit ose;
 • Dokument pagues i dhënë nga kontabiliteti për tre muajt e fundit ose;
 • Raport nga një llogari transakcioni me qarkullim për tre muajt e fundit.

 

Procedura

 3 hapa deri në Supe kredi të shpejt - Aplikoni, bashkëngjitni dhe nënshkruani, pjesa tjetër është shqetësim i Bankës.

 

Ju mund të aplikoni nga ku të dëshironi, aplikaciooni është në dispozicion në çdo paisje ....

 

Në afat prej 30 minutash do të fitoni SMS mesazh me përgjigje të kërkesës;

 

Në linkun e dërgura në e mailin Tuaj është e nevojshme të bashkëngjitni letër njoftim, dokument pagese , vërtetim për pagë ose raport nga llogaria e transakcionit për tre muajt e fundit.

 

Në postën Tuaj elektronike, në dy mesazhe elektronike do të fitoni A aplikacion / deklaratë për ndërlidhje dhe Kontratë për kredi ( plan amortizues dhe NSHT) të cilt ështëe nevojshme ti nënshkruani me emrin dhe mbiemrin Tuaj.
Dukumentet i nënshkruani në mënyrë elektronike me çertifikatë të përkohëshm,e.

 

Mjetet do të transferohen ditë pune deri në orën 14 , në qoftë se dokumentacioni nënshkruhet pas orës 14 transferimi bëhet ditën tjetër deri në orën 14.

 

Pas plotësimit të të dhënave bazë , punonjësi përgjegjës ka për detyrë T’ju njoftoj në a fat prej gjуsëm ore për përgjigje fillestare në adresën Tuaj elektronike ( më periudhë nga 08:00 - 18 :00 nga e hëna deri të premten) dhe për hapat e mëtutjeshëm.

 

Për të gjitha informacionet shtesë ose ndihmë gjatë bashkëngjitjes ose nënshkrimit të dokumenteve na kontaktoni në tel.: + 389 2 3102 558; +389 2 3102 528 ose e-mail: e-application@capitalbank.com.mk.

 


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by