Capital Bank | Financial Inovation

Online kredi e shpejtë me ndalesë administrative 

Kredia është e padestinuar dhe me miratimin vihet në dispozicion në llogarinë e transaksionit të përdoruesit në bankë.

Përparësi:

 • 0,00%-Normа e interest;
 • Miratim për 30 minuta. 

 • Rezident të RM, në marrëdhënie pune të rregullt;
 • Aftësi kreditore e përcaktuar nga analiza e Bankës;
 • Istori e kredipërdoruesit të rregullt në 12 muajte e fundit ( të cilt kanë istori kreditore të rregult dhe janl të klasifikuara mbi bazën e të gjitha kërkesave vetëm në A kategori të rezikshme me rezik.);Të ardhura mujore minimale 12 000 MKD ;
 • Kësti të mos kalojë 1/3 e pagës (1/2 maksimum);
 • Mosha maksimale e klientit deri 67 vjet, afati i shlyerjes së kredisë të bëhet deri ne realizimin e të drejtës për pension.

 

 

Madhësia e kredisë në MKD: deri 60.000;

 


Norma nominale e interesit: 0,00%;

 


Afati ikthimit: 10 muaj;

 


Pagesa: në llogari të klientit në bankë;

 


Mënyra e pagesës: Pagesa në dhjetë këste të barabarta;

 


Provizione dhe kompensime:

 • Për kredi me vlerë deri 20.000 MKD – 999 MKD  *NTSh (11,94%);
 • Për kredi me vlerë deri 30.000 MKD -1.499 MKD *NTSh (11,94%);
 • Për kredi me vlerë deri 60.000 MKD -2.999 MKD *NTSh (11,95%);

 

Shpenzim për kthim të parakohshëm: Pa shpenzime për shlyerje të parakohshme;

 

Shpenzim për kambial: 100 MKD.

* Në madhësinë NTSh - së ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma për shpenzimet e kredisë që janë përfshirë në llogaritjen e NTSh - së dhe madhësia e vlerës nominale të interesit.

Dërgesa e kërkesës për kredi është falas dhe pa obligime. Pas miratimit mund të anuloni kredinë.

 

 

 • Kambial me vlerë 100 MKD;
 • Pa garantues;
 • Ndalesë administrative në pagë për kredikërkuesin ose  garantuesin (në qoftëe se ka);


*Banka e mban të drjetën të kërkoj sigurim shtesë.

 

 • Ndalesë administrative në pagë për kredikërkuesin ose  garantuesin ( në qoftëe se ka);
 • Formular ZPPOP;
 • Deklaratë për pranim dhe për kontribute të paguara 2 muajt e fundit për të punësuar në sektorin privat.

* Dokumente të detyrueshme për aplikim që duhet ti dërgoni pas miratimit fillestar nga zyrtari i kredisë, i cili do T'ju njoftojë brenda 30 minutave për përgjigjen fillestare në adresën Tuaj e-mail (në periudhën prej 08:00 deri 18:00, nga e hëna deri të premten ) dhe për hapat e mëtejshëm, pas aplikimit Tuaj. Ju lutemi ndiqni udhëzimet e oficerit tuaj të kredisë.

Ju lutemi dokumentin për identifikim personal (letër njoftim ose pasaportë) mos e lidhni me dokumentacionin tjetër.

 

 

 

Me qëllim që klientët të mos kenë shpenzime shtesë dhe humbje kohe është krijuar aplikacion elektronik për kredi.

Pas plotësimit të të dhënave bazë , oficeri përgjegjës ka për detyrë T`ju njoftoj në afat prej gjysëm ore për përgjigjen fillestare në adresën Tuaj elektronike ( në periudhën prej 08:00 - 18:00 nga e hëna deri të premten) dhe për hapat e mëtutjeshëm.

Pagesa e mjetevë bëhet pas miratimit të kredisë dhe pas dorëzimit të plotë të dokumentacionit të domosdoshëm.
Për të gjitha informacionet shtesë drejtohuni në degën më të afërt të Bankës Kapital SHA Shkup ose në tel: +3892 3102 558; + 389 2 3102 528 ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk.

 

 


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by