Capital Bank | Financial Inovation

Mbikalimi lejuar

 

Mbikalimi në llogarinë e transaksionit është marëveshje për kredi me të cilën klientët fitojnë në disponim në llogarinë e tyre të transaksionit mjete plotësuese në sasi më të madhe nga gjendja aktuale e mjeteve në atë llogari.


Klientët të cilët të ardhurat tyre mujore i marrin përmes Bankës Kapital, mundë të aplikojnë për mbikalim të llogarisë së transaksionit në denar. Mbikalimi miratohet me afat që vlen një vit .


Mjetet lejohen në llogarinë e transaksionit të klientit në bankë.


Pagesa është mujore me mundësi të kthimit para kohe.

 

Dokumentacion i domosdoshëm  nga klienti:

  • Kopje e letërnjoftimit;
  • Deklarat për mbajtje nga paga, Rekapitular për tre muajt e fundit;
  • Kërkesë për minus të lejuar në llogarinë e transaksionit.

Në rastë se lejohet  kërkesa, klienti nënshkruan Marëveshje për tejkalim të lejuar  dhe dokumentacionin e duhur.

 

Për të gjitha informacionet plotësuese drejtohuni në degën më të afërt të Kapital bankës SHA Shkup, ose në tel: +389 2  3102 563; 3102 536, ose në  e-mail: info@capitalbank.com.mk .


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by