Capital Bank | Financial Inovation

Përshkrim i shkurtërQëllimi ynë është tu mundësojmë klientëve tanë shërbim të lartë, profesionl dhe ciësor, me fokus për shërbime dhe programe për VIP klientë , ku çdo klient ka  bankier personal me një detyrë të vetme, për tu  përgjijgjur  plotësishtë nevojave të klientëve.

Besojme në përmirësimin e prosperitetit të klientëve tanë, përmes mundësimit të vlerave të reja  të atyre që u shërbejnë.

Kapital Banka  u bë sinonim për mbështetje tëndërmarrjeve mikro, të vogla, të mesme  dhe të mëdha  duke ndërtuar marëdhënie afatgjatë  të bazuar  në besim  dhe besnikëri, duke u kujdesur për intersat reciproke.


22 vit të  njohur  nga gama e gjërë e  zgjidjeve financiare që jua ofrojmë  klientëve( duke përfshirë edhe konsultim profesional dhe këshillim) fleksibiliteti që prezantojmë  dhe njëherësh edhe  shpejtësia dhe cilesia  e shërbimit.


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by