Capital Bank | Financial Inovation

Të nderuar klient,

 

Në mars të vitit 2010 Kongresi amerikan votoi Ligjin për harmonizimin e tatimeve në llogari të huaja - Foreign Account Tax Compliance Agt - FATCA,i cili ka për qëllim ta parandaloj fshehhjen e tatimeve nga ana e tatimdhënësve të obliguar amerikan të cilët kanë llogari jashtë vendit.

 

Sipas FATCA, institucionet financiare që e nënshkruan këtë akt , në nivel viti japin të dhëna për llogaritë e klientëve që janë të përfshirë me regjimin FATCA, me qëllim parandalim të fshehjes së tatimeve nga ana e klientëve amerikan përmes hapjes së llogarive në institucione financiare jashtë SHBA - ve.

 

Çdo bankë në kuadër botëror ka obligim të harmonizohet me Ligjin për harmonizim të tatimevee në llogari të huaja(FATCA) duke filluar që në 01.07.2014. Duke i ndjekur trendet botërore Banka Kapital SHA Shkup u kyç drejt implementimit të Ligjit për harmonizimin e tatimeve në llogari të huaja - Foreign AQccount Tax Compliance Act - Fatca, ne punën e saj.

Kapital Bank SHA Shkup bëri regjistrim të suksesshëm në Shërbimin tatimor në SHBA me numër GIIN: 10Ј4ЕH.99999.SL.807, me status – REGISTERED DEEMЕD COMPLIANT.

 

Ju njoftojmë se duke filluar që nga data 01.07.2014, Kapital Bank SHA Shkup në përputhje me rekomandimet e Shoqatës bankare tek Dhoma ekonomike e Maqedonisë, implementon procedurë të standardizuar dhe të njësuar të identifikimit të të gjithë klientëve të saj duke e respektur dhe rregullativën.ligjore dhe nënligjore në Republikën e Maqedonisë si dhe Ligjin për harmonizim të tatimeve në llogari të huaja - Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA.

 

Më shumë informacione

në: http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA 

 
Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by