Capital Bank | Financial Inovation
Kredi koniumatore me kolateral të holla në depozitë

Target grupë:

  • Rezident të RM pa dallim nëse siguron të ardhura nga marrëdhënie pune e rregullt apo ativitete të tjera të ligjshme;

Destinimi:

  • Kredi konsumatore e padestinuarт.

 

Madhësia e kredisë në MKD:

  • 98% nga shuma depozitës së vënë, ose 95% nga shuma e depozitës me pagesë mujore ose anticipative e interesit;
  • 92% për përputhshmëri valutore( nëse depozita është në euro, kredia paguhet në denarë).

 

Afati i shlyerjes: në përputhje me afatin në të cilin është bërë depozita;

 

Norma nominale e interesit: 1,99% pikë mbi normën e interesit të depozitës;

 

Komision për përpunim: 0,00% -Deri më 31.12.2019

 

Shfrytëzimii mjeteve: shuma e aprovuar transferohet në llogarinë e kredipërdoruesit në Kapital Bankë SHA Shkup;

 

Mënyra e shlyerjes: shlyerje mujore me këste të njejta;

 

Mundësi për shlyerje të parakohshme: po;

 

Shpenzim për kthim të parakohshëm: pa shpenzimpër kthim të parakohshëm;

 

NSHT: 5,03%. Përllogarritja është bërë për shumën prej 450 0000 MKD, normë interesi 4,49%(norma e interesit e depozitit është 2,50% + 1,99% mbi normën e interesit të depozitit), afat 12 muaj dhe komision i njëanshëm 0,00%;
NSHT: 8,90%. Përllogarritja është bërë për shumën prej 30 000 MKD, normë interesi 4,79%(norma e interesit e depozitit është 2,80% + 1,99% mbi normën e interesit të depozitit), afati 15 muaj dhe komision i njëanshëm 0,00%.

Sigurim:

  • Kolateral në para.

Dokumente:

  •  Letornjoftim i kredikërkuesit ose garantuesit (në qofte se ka).

Procedura:

 

  • Formular të plotësuar në mënyrë komplete dhe të rregullt - aplikacion/kërkesëpër kredi, të gjitha dokumentete e mbetura  të kërkuara nga referenti kreditor;
  • Koletaral në para i deponuar;
  • Në rast aprovimii bëhet Kontratë për  kredi, kështu që klienti e plotëson gjithë dokumentacionin e mbetur;
  • Përpunim i aplikacionit për 2 ditë  pune.


Për të gjitha informacionet shtesë  drejtohuni  në degën më të afërt të Kapital  Bankës SHA Shkup, ose në tel: +3892 3102 558; + 389 2 3102 528, ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk .


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by