Capital Bank | Financial Inovation

Kredi konsumatore e destinuar

Partner afarist

Rruga
Tel
Rr.Naroden Front-TC  Beverli Hils, Shkup 02/3 118-843,070 365-609
Rr. Leninova nr.99, Strumicë 034/340 020, 070/387 650, 075/387 607
Rr.Ilindenska br.97/A Tetovë 044/334-870; 071/255-919;071/255-920
Rr.Boris Trajkovski nr.95/A Shkup 02/316 5518
Rr. Voin Drashkoviq nr.33 Gjorçe Petrov, Shkup 02/6152948
Rr.Njudelhiska nr.17, Karposh, Shkup 02/5118 927
Rr.Vendbanim pa sistem rrugor nr.135 Vladievci, Vasilevo, Strumicë 071/239-015-Strumicë     071/239-014-Gevgelija
Rr.Vasil Surçev nr.12, Strumicë

076/358-100 
075/346-206 

Target grupë

 • Rezident të RM në marrëdhënie pune të rregullt;
 • Të gjithë banorët e Republikës së Maqedonisë që kanë të ardhura të rregullta në bazë të pensionit.

Destinimi

 • Miratim i kredisë konsumatore të destinuar për klient të Shitësit nga ana e Bankës me qëllim blerje të produkteve nga Shitësi.

Madhësia e kredisë në MKD-Deri në 120 000MKD;

 

Afati i kthimit-Deri në 18 muaj;

 

Normë interesi dhe-5,00% (fikse)

 

Komision për përpunim-0% (Promovuese deri në 31.03.2019)

 

Mundësi për kthim të parakohshëm-Po;

Shfrytëzimi i mjeteve-Shuma e miratuar trnsferohet në llogarinë e e Shitësit;

 

Mënyra e pagesës-Pagesë mujore me këste të njejta;

 

NSHT(Norma e shpenzimeve totale) - 5,67%, ( përllogaritja është bërë për shumën prej 120 000 MKD, normë intersi 5%(fikse), me afat deri në 18 muaj dhe komision për miratim 0%).

Për sigurimin e kredisë Banka mund të kërkojë shtesë:

 • Kambial pa protest ose deklarat kambiali të dhënë nga ana e blerësit;
 • Ndalesë administrative në pagë për kërkuesin dhe/ ose garantuesin /t ose Pëlqim për ndalim adminitrativ;
 • Sigurim tjetër me kërkesë të Bankës.
 • Kopje e letërnjoftimit të kredi kërkuesit;
 • Dokumet nga llogaria e transaksionit me qarkullim për tre muajt e fundit;
 • Pëlqim për ndalesë administratiuve.
 • Ekstrakt nga llogaria transaksionale për 3 muajt e fundit dhe vërtetim pensioni të lëshuar nga banka ku pensionisti merr pensionin (për pensionistët).
 • Klienti pasi të plotësoj kërkesën për kredi në hapësirat e Bankës, në hapësirat e Shitësit osë në mënyrë për të cilën janë marrë vesh në mënyrë reciproke do të fitojë informacione më të hollësishme për kushtet përe kreditim dhe procedurat e Bankës për vlerësimin e rrezikut të kredisë;
 • Në rastë se miratohet kredia, bëhet kontratë për kredi kështu që përfituesi e plotëson dokumentacionin e plotë të mbetur;
 • Përpunim i kërkesës në të njejtën ditë.

MIGOR DOOEL Shkup

Tel: 02/3 118-843; 070 365-609


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by