Capital Bank | Financial Inovation
Kredi për apartament

Тarget grupë:

 • Rezident të RM në marrëdhënie pune të rregullt;

Destinim i produktit:

 • Blerje banese dhe hapësire për punë( zyra), renovim dhe ndërtim;

Kushte të përgjithësme për aplikim:

 • Mosha maksimale e klientit 67 vjet në ditën e arritjes së kredisë;
 • Кlienti të jetë i klasifikuar në kategorinë me rrezik A në Bankë dhe kategori me rrezik A dhe B në sistemin bankar;;
 • Istori e kredipërdoruesit të rregullt;
 • Kësti të mos kaloj1/2 e pagës. 

 

 

Madhësia e kredisë: deri 150 0000 euro, ku shuma e aprovuar e kredisë duhet të jetë 70% nga vlera e vlerësuar e kolateralit;

 

Pjesëmarrja: 10%-30%;

 

Afati i pagesës: deri 20 vjet/ 240 muaj;

 

Norma e interesit:

 • 6,50% fikse për vitin e parë, e ndryshueshme për viet në vazhdim 6.50 (6M SKIBOR + 4,74%) për kredi në denarë;
 • 3,90% fikse për tre vitet e para, e ndryshueshme përr vitet në vazhdim 6.00% ( 6M EURIBOR + 6,00%) për kredi në denare me klauzolë devizore.

 

Grejs periudhë: 3-12 muaj me kërkesë të klientit;

 

Komision për përpunim: 1.00% një herë gjatë aprovimit;

 

Pagesa: pagresë mujore me këste të njejta;

 

Mënyra e pagesës: pagesa në arkë, ndalesë administrative në pagë ose urdhër i përhershëm për marrës të pagave në Kapital Bankë;

 

Komision për pagesë të parakohshme: 1% nga shuma e paguar parakohe e kredisë, në qoftë se pagesa e parakohshme ndodh në periudhë më të gjatë se një vit nga afati i Kontratës, pra jo më shumë se 0.50% nga shuma kredisë së paguar parakohe. Në qoftë se pagesa e parakohshme ndoh jp më të gjatë se një vit nga afati i Kontratës - vetëm në qoftë se pagesa e parakohshme bëhet në periudhë në të cilën norma e interesit;

 

NSHT: 6,86% për kredi në denarë. Përllogarritja është bërë për shumën prej 2 000 000 MKD, normë interesi 6.50%, afati 180 muaj dhe komision i njëanshëm 1.00%;
NSHT: 5,60% për kredi në denarë me klauzolë devizore. Përllogarritja është bërë për shumën prej 9 000 000 MKD ( 150 000 EUR), normë interesi 3.90% fikse për tre vitet e para, pastaj e ndryshueshme 6.00%, afati 240 muaj dhe komision i njëanshëm 1.00%.

Sigurimi:


Sigurim i pranueshëm pas analizës kreditore të bërë nga Banka:

 • hipotekë e pasurisë së patundshme ku shuma e aprovuar e kredisë duhet të jetë 70% e vlerës së vlerësuar të kolateralit.
 • kambial dhe deklarat kambiale;
 • Kambial në formën e aktit noterial me veti ekzekutive;
 • garantuesт;

*Banka e mban të drjetën të kërkoj sigurim shtesë.

 

Dokumente:

 • Kopje e letërnjoftimeve të kredikërkuesit dhe garantuesit/ve;
 • Ndalesë administrative në pagë ose urdhër i përhershëm për m arrës të pagave në Kapital Bankë (të punësuar në persona juridik të cilët nuk verifikojnë ndalesa administrative );
 • Të dhëna të verifikuara nga paga e kredikërkuesit ose garantuesit ( në qoftë se ka);
 • Për të punësuar në firma privvate deklaratë për pranim dhe kontrubute të paguara në tre muajt e fundit ( gjendja e llogarisë);
 • Vlerësim nga vlersues i autorizuar;
 • Fletë pronësie;
 • Polisë me siguri në favor të Bankës.

Procedura:

 

 • Plotësim i formularëve në mënyrë të rregullt dhe komplete - aplikacion/ kërkesë për kredi,të gjitha dokumentet e mbetura të kërkuara nga referenti kreditor;
 • Në rast aprovimi  bëhet Kontratë për kredi, kështu që klienti e nënshkruan dokumentacionin e duhur;
 • Përpunim i aplikacionit për dy ditë pune.


Për të gjitha informacionet shtesë  drejtohuni  në degën më të afërt të Kapital  Bankës SHA Shkup, ose në tel: +3892 3102 558; + 389 2 3102 528, ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk .

 


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by