Capital Bank | Financial Inovation

Aplikacion për regjistrim të klientit person juridik

 

Në pajtim me Ligjin për Parandalimin e Larjes së Parave dhe Financimin e Terrorizmit, Banka është e detyruar të kryejë identifikimin dhe verifikimin e identitetit të klientëve dhe personave të autorizuar dhe pronarëve të vërtetë. E njëjta gjë bëhet duke plotësuar plotësisht Aplikacionin e identifikimit/azhurimit të klientit-person juridik i disponueshëm në faqen e internetit dhe dorëzimin e dokumenteve të përshtatshme në përputhje me legjislaturën ligjore.


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by