Capital Bank | Financial Inovation

LLogari transaksioni në denarë për  persona juridik

 

LLogari transaksioni në denarë për persona juridik në  Bankën Kapital SHA Shkup  mundë të hapin të gjithë personat juridik  me seli në Republikën e Maqedonisë, si dhe persona juridik të huaj . Rezidentët mund të hapin llogari transaksioni në denarë me numër të pakufizuar  tek një bankë afaristei.

 

Dokumentet e nevojshmepër hapjen elogarisë së transaksionit në denarë  për person juridik  të cil[t është e nevojshme  ti sigurojë  përfaqësuesi ligjor:

 

  • Gendja aktuale ose Vendim për regjistrim, jo më i vjetër se 6 muaj i dhënë nga Regjistri qendror,
  • Formiular 3P i noteriyuar,
  • Dokument për identifikim  i përfaqësuseit ligjo, pronarit dhe personave  të autorizuar për punë  me lloogarinë (letërnjoftom ose pasaport)

 

Dokumente që i siguron banka për hapjen e llogarisë së transaksionit janë:

 

  • Kërkesë për hapjen e llogarisë pëer realizimin e qarkullimit të pagesave në vend,
  • Kontratë për hapje , menaxhim dhe mbyllje të llogarisë për realizim e qarkullimit të pagesave në vend,
  • Paraqitje të persponave të autorizuar për  disponim me mejtet në llogaritë,
  • Dorëzues të autorizuar të fletëpagesave,
  • Aplikacion për regjistrim  të një klienti  - person juridik ( në përputhej me Lgjin  për parandalimin e pastrimit të parave  dhe tëa ardhura të tjera  nga veprim dënues  dhe financim të terrorizmit.)

 

Për të gjitha informacionet shtesë  drejtohuni tek dega më e afërt e bankës , ose në tel: +398 2 3 102 563, 3102 536 ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by