Capital Bank | Financial Inovation

Kredi afatgjata

Karakteristika Kredi afatgjatë e miratuar në denarë, në denarë me klauzolë devizore apo në deviza. Pagesa  përmes kësteve mujore, pagesë  tre mujore e principalit apo në fund të periudhës së maturimit
Target grupe Kompani private të regjistruara me rezultatte pozitive në punë ,aktive të paktën 6 muuaj para aplikimit
Qëllimi mjete bazë , mjetë qarkulluese të përhershme dhe aktivitete investimi të tjera
Afati i pagesës deri në 60 muaj
Norma e interesit sipas marëveshjes, por në përputhje me Vendimin e Bankës për norma interesi
Kompensime Komision për përpunim  dhe komision për administrim, të cilët paguhen  në përputhje me tarifat e çmimeve të Bankës
Grejs periudhë deri në 12muaj
Shuma maksimale ekredisë Në varësi nga aftësia kreditore eeklientit
Sigurim Në varësi nga aftësia kreditore e kërkuesit ,madhësia e  shumës së kërkuar dhe  politika kreditore e Bankës si sigurim mund të meren : hipoteka, akt noterial i kambialit,  peng i pasurisë së luajtshme, peng nga gjendja
Koha e nevojshmepër miratim nga 7 deri në 15ditë pas dorëzimit të të gjithë dokumenteve  të nevojshme

Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by