Capital Bank | Financial Inovation

Certifikata digjitale të kualifikuara

Banka Kapital SHA Shkup lëshon certifikata digjitale  me nivel të lartë besimi nga emetuesi me cilësi të lart KIBS SHA Shkup ,në mënyrë të shpejtë me kushte  dhe çmime të favorshme.


Certifikatat digjitale mund të përdoren  tek shërbimet - E - Qeveri ,  Banka polullorte  e RM, e - banking, e - tregti, e - mësim , e - shëndetësi, e - tatime , nënshkrim digjital  të dokumenteve të ndryshme  në formë  elektronike  e tj.


Për të gjitha informacionet shtesë  drejtohuni tek dega më e afërt e bankës , ose në tel: +398 2 3 102 553, 3102 542 ose në  e-mail: info@capitalbank.com.mk

 


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by