Capital Bank | Financial Inovation

Недвижен имот-Земјиште, Скопје

1

Авг. / 2017Подвижен/недвижен имот Недвижен имот
Опис

ЗЕМЈИШТЕ кое се наоѓа во Скопје, КО Центар 2

Адреса

ул.Славејко Арсов, Скопје, Центар
КО Центар 2

Површина 387 м2
Владение Да
Заложно право или други товари на имот Не
Носител на правото на сопственост и други стварни права Не
Цена 120.000 евра
Образец Образец ИП
  • За имотот кој се продава постои можност за договарање на цената во зависност од начинот на плаќање;
  • Сите објекти во понудата се во сопственост на банката;
  • Банката нуди можност за кредитирање на заинтересираните купувачи согласно псотоечките кредитни услови на банката;
  • ДДВ, данок на промет на недвижности како и сите други трошоци околку преносот на сопственоста паѓаат на товар на купувачот;
  • Дополнителни информации за имотот наменет за продажба може да добиете на следниов телефонски број 070/235-140 или на info@capitalbank.com.mk.  Icon

  ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

  Icon2

  +389 02/3102-500; +389 02/3102 510