Capital Bank | Financial Inovation

Наменски потрошувачки кредит 


Трговски партнер Улица Телефон
ул.„Народен Фронт“ - ТЦ Беверли Хилс, Скопје

02/3 118-843,

070 365-609

ул.Ленинова бр.99, Струмица 034/340 020, 070/387 650, 075/387 607


ул.Илинденска бр.97/А, Тетово

044/334-870; 071/255-919;

071/255-920

ул.Борис Трајковски бр.95/А, Скопје 02/316 5518

ул.Воин Драшковиќ бр.33, Ѓорче Петров, Скопје 02/6152948


ул.Њуделхиска бр.17, Скопје-Карпош 02/5118 927

ул.Населено место без уличен систем бр.135 Владиевци, Василево, Струмица  071/239-015-Струмица       071/239-014-Гевгелија
ул.Васил Сурчев бр.12 Струмица

076-358-100 
075-346-206 

Таргет група

 • Резиденти на РМ, во редовен работен однос;
 • Сите резиденти на РМ кои имаат редовни примања по основ на пензија.

Намена

 • Одобрување на наменски кредити за клиенти на Продавачот од страна на Банката, со цел купување на производи од Продавачот.

Висина на кредит во МКД - До 120.000 МКД;

 

Рок на враќање - До 18 месеци;

 

Каматна стапка -5%, фиксна за целиот период;

 

Провизија за одобрување -0% еднократно од износот на одобрениот кредит-до 31.03.2019 г.(промотивен период);

 

Можност за предвремено враќање - Да;


 

Користење на средствата - Одобрениот износ се префрла на сметката на Продавачот;


 

Начин на отплата - Месечна отплата со еднакви ануитети;


 

СВТ- 5,67% (Пресметката е направена за износ од 120.000 МКД, каматна стапка  5,00%(фиксна), со рок од 18 месеци и провизија за одобрување 0%.)

За обезбедување на кредитот дополнително Банката може да побара:

 • Меница без протест со менична изјава издадена од страна на купувачот;
 • Административни забрани на плата за барателот и/или гарантот/ите или Согласност за АЗ;
 • Друго обезбедување на барање на Банката.

Документи:

 • Копија од лична карта на кредитобарателот;
 • Извод од трансакциска сметка со промет за последните 3 месеци;
 • Согласност за АЗ.
 • Извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци и пензиско ливче издадено од банката каде пензионерот прима пензија (за пенизонери).
 • Клиентот откако ќе пополни барање за кредит во просториите на Банката, во просториите на Продавачот или на начин кој е взаемно договорен, ќе добие подетални информации за условите за кредитирање и процедурите на Бнката за проценка на кредитниот ризик;
 • Во случај на одобрување се склучува Договор за кредит, така што корисникот ја пополнува целокупната преостаната документација;
 • Обработка на апликацијата истиот ден.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510