Игор Стојнев - Член на Управниот одбор 

 

Дипломиран економист со широко искуство од над 18 години во банкарскиот сектор во Република Македонија како Раководител на Сектор за работа со корпоративни клиенти и Раководител на Секторот за ризик.
Работното искуство почнува да го гради од 1994 година во приватниот сектор во брзо растечко претпријатие и продолжува во рамките на банкарскиот сектор со ангажманот во Македонска Банка.

Во 2000 година како референт за кредитирање на мали претпријатија. Основите на банкарското работење ги стекнува токму во оваа банка која има високо професионална работна средина и дефинирани стандарди во работењето.

Дава свој придонес во поставување на бизнис темелите на ЕуроСтандард Банка. Во оваа Банка работите ги поставуваше од почеток т.е. паралелно со поддршка на развојот за бизнисот ги креираше правилата и процедурите за внатрешна организација на Банката.

Во 2009 година се префрла во Капитал Банка АД Скопје како Раководител на Сектор за управување со ризици.

Во 2011 станува дел од Управниот Одбор на Банката, а во 2012 ја превзема позицијата на Претседател на Управниот Одбор.

 

 Ацо Илиески -Член на Управен oдбор

 


Дипломиран економист кој ги стекнува основите на банкарското работење во СБС Агро банка АД Скопје, на позиција Службеник во канцеларијата за поддршка и пластични картички. Краток период тој дава свој придонес во работењето на Министерство за трговија и Министерството за финансии на Република Македонија.

 

Од крајот на 2000 до 2003 година продолжува да работи во банкарскиот сектор, во Тутунска банка АД Скопје, на позиција Раководител на служба за депозитни работи.

 

Продолжува во Еуростандард банка АД Скопје, сè до 2007 година, како одговорен на Дирекцијата за работа со население.

 

Почетоците во Капитал Банка се од 2007 година, кога е назначен и за член на Управниот одбор. Во 2013 година е назначен за Раководител на Секторот за оперативни работи.

Во мај 2016 година повторно е назначен за член на Управниот одбор на банката. Тој е член на АЛКО, на Кредитниот одбор и на Одборот за ризици.

 

 
 

 


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102-508