Capital Bank | Financial Inovation
Станбен кредит

Намена на производот:

 

 • Купување на стан, куќа, деловен простор;
 • Градба, доградба, надградба, реновирање.

 


Услови за одобрување:

 

 • Корисникот и ко-кредитокорисникот на кредитот треба да бидат во редовен работен односно во јавна администрација, акционерски друштва и приватни фирми, прифатливи за банката, со документирани месечни приходи;
 • Кредитобарателот и ко-кредитобарателот треба да се државјани на РМ на возраст од 18 год.-64 год. На денот на целосно доспевање на обврските по кредитот;
 • Банката може да дозволи и ко-кредитобарател од потесното семејство, кој исто така треба да биде кредитосбособно лице со документирани месечни приходи;
 • Историја на редовен кредитокорисник;
 • Ануитетот да биде 1/3 од плата, а не повеќе од ½ од плата.

 

 

Износ на кредитот: во зависност од кредитната способност и пазарната вредност на обезбедувањето;

 


Номинална каматна стапка:

 

 • 6,50% фиксна за првата година, променлива за следните години (6М СКИБОР+4,49 п.п.); 
 • 6% фиксна за првата година, променлива за следните години (6М ЕУРИБОР+6 п.п.).

 
Рок на враќање: до 15 години/180 месеци;

 


Методот на пресметка: пропорционален;

 


Исплата: износот се исплаќа наменски (по доставен купопродажен договор, фактури од изведувачот на градежните работи во соодност 30:70;

 


Начин на отплата: редовни месечни ануитети;

 


Провизии и надоместоци:

 

1,00% еднократна провизија при одобрување со хипотека на недвижен имот;

 

Провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредит: 1% од износот на предвреме отплатениот кредит, доколку предвремената отплата се случи во период подолг од една година од рокот на траење на Договорот, односно не повеќе од 0.50% од износот на предвреме отплатениот кредит, доколку предвремената отплата се случи во период не подолг од една година од рокот на траење на Договорот.

 


СВТ: 6,86%-денарски. Пресметката е направена за износ од 2.000.000 МКД, каматна стапка 6,50%, рок 180 месеци и еднократна провизија 1,00%.
СВТ: 6,33%-девизен. Пресметката е направена за износ од 3.090.000 МКД (50.000 ЕУР), каматна стапка 6,00%, рок 180 месеци и еднократна провизија 1,00%.

(Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка).

Обезбедување:

 

 • Хипотека на недвижен имот, при што односот на пазарната проценета вредност на имотот кој ќе се стави под хипотека во однос на одобрениот кредит да не биде помал од 1,5:1, во зависност од квалитетот и локацијата на понудениот имот;
 • Банката може да дозволи и ко-кредитобарател од потесното семејство, кој исто така треба да биде кредитоспособно лице со документирани месечни приходи.

 

Документи:

 

 • Имотен лист;
 • Проценка на имот од овластен проценител;
 • Административна забрана на плата за барателот и гарантот/ите;
 • Заверка на податоци од страна на правното лице-Образец ЗППОП.

 

Процедура:

 

 • Комплетно и уредно пополнети формулари-апликација/барање за кредити сите останати документи посочени од кредитниот референт;
 • Во случај на одобрубвање се склучува Договор за кредит, така што клиентот ја пополнува целокупната преостаната документација;
 • Обработка на апликацијата за 2 работни ден.

 За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 568;3102 563 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.

 


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102-508