Capital Bank | Financial Inovation
Станбен кредит

Намена на производот:

 • Купување на станбен и деловен простор, реновирање и изградба;

 

0 денари административни трошоци

 

Номинална каматна стапка:

 • 3,90% фиксна за првите 3 години, променлива за следните години 6,00% (6М ЕУРИБОР+6%)за денарски кредити со ЕУР клаузула.
 • 6,50% фиксна за првата година, променлива за следните години 6,50% (6М СКИБОР+4,74%)за денарски кредити;

 

Висина на кредит: во зависност од обезбедувањето, односно 70% од проценетата вредност на колатералот;

 

Грејс период: 3-12 месеци по барање на клиентот;

 

Рок на отплата: до 20 год/240 месеци;

 

Учество: минимум 10%

 

Провизија за обработка на барање: 1% еднократно при одобрување;


 

СВТ: 6,86% за денарски кредити. Пресметката е направена за износ од 2.000.000 МКД, каматна стапка 6,50%, рок 180 месеци и еднократна провизија 1,00%;
СВТ: 5,60% за денарски кредити со девизна клаузула. Пресметката е направена за износ од 9.000.000 МКД(150.000 ЕУР), каматна стапка 3,90% фиксна за првите 3 години,а потоа променлива 6,00%, рок 240 месеци и еднократна провизија 1,00%.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 563 или e-mail: info@capitalbank.com.mk .

Таргет група: Резиденти на РСМ, во редовен работен однос

 

Општи услови за аплицирање:

 • Максимална возраст на клиентот од 67 години на денот на достасување на кредитот;
 • Клиентот да биде класифициран во категорија на ризик А во Банката и категории на ризик А и Б на ниво на банкарскиот систем;
 • Историја на редовен кредитокорисник;
 • Ануитетот да не надминува ½ од платата.

 

Отплаќање: месечна отплата со еднакви ануитети;

 

Начин на отплата: уплата на благајна, административна забрана на плата или траен налог за приматели на плата во Капитал Банка;

 

Надомест за предвремена целосна отплата на станбени кредити согласно Тарифник за надоместоци.

 

 

Обезбедување:

 

Прифатливо обезбедување по извршена кредитна анализа на Банката:

 • хипотека на недвижен имот; при што одобрениот износ на кредитот треба да е 70% од проценета вредност на колатералот.
 • меница и менична изјава;
 • меница во форма на нотаски акт со својство на извршност;
 • гарант;

*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување.

Документи:

 

 • Копија од личните карти на кредитобарателот и гарантот/ите;
 • Административна забрана на плата или траен налог за приматели на плата во Капитал Банка (вработени во правни лица кои не заверуваат административни забрани);
 • Заверени податоци од плата од кредитобарателот или гарантот (доколку има);
 • За вработени во приватни фирми Декларација за прием и за платени придонеси во последните три месеци (состојба од сметка);
 • Проценка од овластен проценител;
 • Имотен лист;
 • Полиса со винкулација во корист на Банката.

 

Процедура:

 

 • Комплетно и уредно пополнети формулари-апликација/барање за кредити сите останати документи посочени од кредитниот референт;
 • Во случај на одобрубвање се склучува Договор за кредит, така што клиентот ја пополнува целокупната преостаната документација;
 • Обработка на апликацијата за 2 работни ден.

 За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 568;3102 563 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.

 


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510