Capital Bank | Financial Inovation

Апликација за регистрирање на клиент физичко лице

 


За доследно спроведување на законската регулатива од СППФТ (член 56-в од Законот за СППФТ-Службен весник бр.57/2010), неопходно e задолжително пополнување на пропишаната Апликација за идентификација на клиенти и обезбедување соодветна документација за идентификација на клиентите.

 


Во прилог апликацијата за регистрирање на клиенти физички лица:

 

 


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510