Capital Bank | Financial Inovation
Хипотекарен кредит 

Таргет:

 • Резиденти на РСМ, во редовен работен однос;

 

Намена:

 • Ненаменски потрошувачки кредит;

 

Општи услови за аплицирање:

 • Максимална возраст на клиентот од 67 години на денот на достасување на кредитот;
 • Клиентот да биде класифициран во категорија на ризик А во Банката и категории на ризик А и Б на ниво на банкарскиот систем;
 • Историја на редовен кредитокорисник;
 • Ануитетот да не надминува ½ од платата.

 

 

Висина на кредит: во зависност од обезбедувањето, односно 70% од проценетата вредност на колатералот

 

Рок на отплата: до 360 месеци;

 

 

Номинална каматна стапка:

 • 7,00% фиксна за првата година, променлива за следните години 7,00% (6M СКИБОР+5,45%) за денарски кредити;
 • 6,5% фиксна за првата година, променлива за следните години 6,50% (6M ЕУРИБОР+6,5%) за денарски кредити со девизна клаузула.

*Доколку референтната каматна стапка ЕУРИБОР има негативна вредност, во пресметката на номиналната каматна стапка ќе се земе со вредност 0,00.;

 

Кредитна способност: до 60% (коефициент ДТИ) од плата

 

Користење на средствата: одобрениот износ се префрла на сметката на кредитокорисникот во Капитал Банка АД Скопје;

 

 

Начин на отплата: уплата на благајна, административна забрана на плата или траен налог за приматели на плата во Капитал Банка;

 

 

Провизија за обработка: 

 • 1.50% еднократно при одобрување мин. 1000 МКД;

Надомест за предвремена целосна отплата на потрошувачки кредити обезбедени со хипотека: согласносно Тарифник за надоместоци

 

 

СВТ:-7,48% за денарски кредити. Пресметката е направена за износ од 1.200.000МКД, каматна стапка 7,00%, рок 180 месеци и еднократна провизија 1,50%;
СВТ:-6,95% за денарски кредити со девизна клаузула. Пресметката е направена за износ од 20.000 ЕУР, каматна стапка 6,50%, рок 180 месеци и еднократна провизија 1,50%.

Обезбедување:

 

Прифатливо обезбедување по извршена кредитна анализа на Банката:

 • меница и менична изјава;
 • меница во форма на нотаски акт со својство на извршност;
 • гарант;
 • хипотека на недвижен имот, при што одобрениот износ на кредитот треба да е 70% од проценета вредност на колатералот.

*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување.

Документи:

 

 • Копија од личните карти на кредитобарателот и гарантот/ите;
 • Заверени податоци од плата од кредитобарателот или гарантот (доколку има);
 • Административна забрана на плата за кредитобарателот и гарантот (доколку има) или траен налог (задожително услов плата во Капитал Банка);
 • За вработени во приватни фирми Декларација за прием и за платени придонеси во последните два месеци (состојба од сметка);
 • Проценка од овластен проценител;
 • Имотен лист;
 • Полиса со винкулација во корист на Банката.

 

Процедура:

 

 • Комплетно и уредно пополнети формулари-апликација/барање за кредити сите останати документи посочени од кредитниот референт;
 • Во случај на одобрување се склучува Договор за кредит, така што клиентот ја пополнува целокупната преостаната документација;
 • Обработка на апликацијата за 2 работни дена.

 


За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 558; 3102 528 или e-mail: info@capitalbank.com.mk


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510