Capital Bank | Financial Inovation

Апликација за регистрирање на клиент правно лице

 

За доследно спроведување на законската регулатива од СППФТ   ( член 56-в од Законот за СППФТ-Службен весник бр.57/2010 ), неопходност од задолжително пополнување на пропишаната Апликација за идентификација на клиенти и обезбедување соодветна документација за идентификација на клиентите.

 

Во прилог апликацијата за регистрирање на клиент правно лице:

 


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510