Capital Bank | Financial Inovation

Апликација за регистрирање на клиент правно лице

 

Согласно Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам, Банката е должна да врши идентификација и верификација на идентитетот на клиентите, ополномоштувачите и вистинските сопственици. Истото се прави преку целосно пополнување на Апликацијата за идентификација/ажурирање на клиент - правно лице достапна на веб страната и доставување на соодветни документи согласно важечката законска регулатива.

 


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510