Capital Bank | Financial Inovation
Бескаматна едногодишна позајмица

Намена на производот:

 

 • Кредитот е ненаменски и со одобрувањето се става на располагање на трансакциска сметка на корисникот во Банката.

 


Категорија на клиенти:

 

 • Резидент на РМ;
 • Редовен работен однос, најмалку уште 1 година пред пензија;
 • Кредитоспособност;
 • Историја на редовен кредитокорисник;
 • Ануитетот да не надминува ½ од платата.

Износ: до 60.000 МКД;

 


Номинална каматна стапка: 0,00%;

 

 
Рок на враќање: до 12 месеци;

 


Методот на пресметка: пропорционален;

 


Начин на отплата: месечна отплата со еднакви ануитети од 5.000 МКД;

 


Провизии и надоместоци: еднократна провзиија во износ од 3.900 МКД;

 


СВТ: 13,41%. Пресметката е направена за износ од 60.000 МКД, каматна стапка 0,00%, рок 12 месеци и еднократна провизија 3.900 МКД (Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка.).

Обезбедување:

 

 • Меница со менични изјави;
 • Административна забрана на плата/Изјава за задршка од платa од кредитобарателот и гарантот (доколку има);
 • За вработени во приватни фирми што не се приматели на плат во во банката еден кредитоспособен гаран.

*Банкатa го задржува правото да побара дополнителен гарант.

Документи:

 

 • Копија од лична карта на кредитобарателот и гарантот (доколку има);
 • Административна забрана на плата/Изјава за задршка од платa од кредитобарателот и гарантот (доколку има);
 • Заверени податоци од плата од страна на правното лице-за вработени во приватни фирми;

Процедура:

 

 • Комплетно и уредно пополнети формулари-апликација/барање за кредит.Сите останати документи посочени од кредитниот референт.
 • Во случај на одобрубвање се склучува Договор за кредит, така што клиентот ја потпишува потребната документација.
 • Обработка на апликацијата за 2 работни дена.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 568;3102 563 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102-508