Capital Bank | Financial Inovation

Бескаматна позајмица

Таргет група

 • Резидент на РСМ, во редовен работен однос;
 • Пензионери
 • Синдикати и фирми со кои банката има остварено соработка.

Намена

 • Ненаменски потрошувачки кредит.

 

Износ Рок на отплата Каматна стапка Провизија Рата
20.000 10 месеци 0% 1.199 2.000
30.000 10 месеци 0% 1.699 3.000
60.000 10 месеци 0% 3.199 6.000
60.000 12 месеци 0% 3.900 5.000
100.000 20 месеци 0% 9.900 5.000
 

Користење на средствата: одобрениот износ се префрла на сметката на кредитокорисникот во Капитал Банка АД Скопје;

 

Отплата: месечна отплата со еднакви ануитети;

 

Начин на отплата: уплaта на благајна, административна забрана на платата или траен налог за приматели на плата или траен налог за приматели на плата во Капитал Банка (вработени во правни лица кои не заверуваат административни забрани);

 

Можност за предвремено враќање: да;

 

Трошок за предвремено враќање: согласно Тарифник за надоместоци

 

Предоговарање на условите: не постои таква можност.

 

СВТ-13,41%. Пресметката е направена за износ од 60.000 МКД, каматна стапка 0,00%, рок 12 месеци и еднократна провизија од 3.900 МКД.

 

Обезбедување:

 

Прифатливо обезбедување по извршена кредитна анализа на Банката:

 • меница и менична изјава;
 • меница во форма на нотаски акт со својство на извршност;
 • гарант.

*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување.

Документи:

 • Копија од лична карта на кредитобарателот и гарантот (доколку има);
 • Административна забрана на платата/ЗППОП или траен налог за приматели на плата или траен налог за приматели на плата во Капитал Банка (вработени во правни лица кои не заверуваат административни забрани);
 • Декларација за прием и за платени придонеси во последните 2 месеци за вработени во приватен сектор.

 

Процедура:

 

 • Комплетно и уредно пополнети формулари-апликација/барање за кредит.Сите останати документи посочени од кредитниот референт.
 • Во случај на одобрубвање се склучува Договор за кредит, така што клиентот ја потпишува потребната документација.
 • Обработка на апликацијата за 2 работни дена.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 558; 3102 528 или e-mail: info@capitalbank.com.mk


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510