Capital Bank | Financial Inovation

Стандардни денарски и девизни штедни влогови


Доколку се одлучивте да штедите тогаш сте ја донеле вистинската одлука за планирање на Вашата иднина. Мудар чекор за реализирање на Вашите планови за патување, купување на автомобил, школување на Вашите деца и многу други потреби...

 
Дозволете си да имате за се!

 
Капитал Банка Ви овозможува да штедите сигурно и безбедно по исклучително поволни услови:

 

  • Одлични каматни стапки,
  • Штедење во различни валути,
  • Рокови согласно Вашите потреби,
  • Исплата на камата полугодишно, годишно, односно по истекот на периодот на орочување...

 

Како депоненти може да се јават сите физички лица резиденти и нерезиденти. Доволно е да ја посетите најблиската експозитура или шалтер на Капитал Банка и со документ за идентификација да се информирате за сите Ваши бенифиции од орочување на средства во Капитал Банка.

 

СТАНДАРДНИ ДЕНАРСКИ И ДЕВИЗНИ ДЕПОЗИТИ

Рок/Валута

МКД

ЕУР

6 месеци*

1,00%

/

12 месеци*

2,50%

1,50%

13 месеци*

/

1,50%

15 месеци*

2,75%

1,50%

24 месеци*

3,00%

/

25 месеци*

/

2,00%

36 месеци*

3,25%

2,50%

37 месеци*

/

2,50%

 

*за денарски депозити со рок над 6, а до 12 месеци, реорочувањето е на рок како во договорот, а по важечка каматна стапка за депозитот до 6 месеци.

*за денарски депозити со рок од 12 месеци, реоорочувањето е на рок како во договорот, а по важечка каматна стапка за депозитот до 12 месеци.

*за денарски депозити со рок над 12 месеци, а до 24 месеци, реоорочувањето е на рок како во договорот, а по важечка каматна стапка за депозитот до 12 месеци.

* за денарски депозити со рок над 24 месеци, реоорочувањето е на рок како во договорот, а по важечка каматна стапка за депозитот до 12 месеци

 

*за сите девизни депозити, реорочувањето е на рок како во договорот, а по важечка каматна стапка за депозитот до 12 месеци.

Минимален износ на орочени средства изнесува 60.000 мкд / 1.000 еур

Каматната стапка за депозитите во МКД и за сите депозити во ЕУР е фиксна, годишна каматна стапка. 

Штедните влогови во Капитал Банка АД Скопје се осигурени!

 

Фондот ги обештетува осигурените депозити но не повеќе од денарска противвредност на 30.000 евра по депозит во една банка, филијала на странска банка или штедилница пресметани по среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на денот на решението.

 

Обештетувањето на денарските и девизните депозити се врши исклучиво во денари.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 500; 3102 528 или e-mail: info@capitalbank.com.mk 


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510