Capital Bank | Financial Inovation

АМЛ Прашалник


При воспоставување и продолжување на коресподентските односи со Банки со цел ажурирање на податоците а во согласност со законската регулатива од СППФТ, неопходност од задолжително пополнување на пропишаниот AML Прашалник.


Во прилог прашалникот:

 


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510