Capital Bank | Financial Inovation

Таргет група

 

 • Резиденти на РСМ, во редовен работен однос вработени во банкарски сектор

 

Намена

 • Ненаменски потрошувачки кредит; •
 • Рефинансирање на кредит во друга банка

 

Општи услови за аплицирање

 • Максимална возраст на клиентот од 67 години на денот на достасување на кредитот;
 • Клиентот да биде класифициран во категорија на ризик А во Банката и категории на ризик А и Б на ниво на банкарскиот систем;
 • Историја на редовен кредитокорисник;
 • Максимална задолженост 60% од нето-приход за вработени во банкарски сектор  

Висина на кредит во МКД: До 1.200.000;
 
Рок  на отплата: До 95 месеци;
 
Номинална каматна стапка:
 
4,70 % променлива каматна стапка што во моментов изнесува (6M СКИБОР + 3,00 п.п.), но не може
да биде пониска од 4,70% и повисока од законски пропишаната казнена камата за денари
 
Провизија за одобрување: 1,00%, мин. 750,00 денари
 
Користење на средствата: Одобрениот износ се префрла на сметката на кредитокорисникот во
Капитал Банка АД Скопје
 
Отплаќање: Месечна отплата со еднакви ануитети.
 
Начин на отплата: Уплата на благајна, Административна забрана на плата, траен налог или
автоматско повлекување на средства од сметка за приматели на плата во Капитал Банка
 
Можност за предвремено враќање: Да
 
Провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредит: Без провизија за 
предвремено отплатениот кредит.
 
- СВТ: 5,08%, каматна стапка 4,70% променлива -пресметката е направена за износ од 600.000,00
денари, рок 95 месеци и еднократна провизија 1,00% од износот.

 

Обезбедување

 

Прифатливо обезбедување по извршена кредитна анализа на Банката:

За пријавени на неопределено време:

 • До 630.000,00 денари –  без гарант 
 • Од 630.001,00 до 1.200.000,00 денари

 1. Гарант

 2. Солемизација на договорот за кредит со извршна клаузула

 

 • *Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување
 • Копија од лична карта на кредитобарателот и гарантот (доколку има);
 • Административна забрана на плата
 • Комплетно и уредно пополнети формулари - апликација/барање за кредит;
 • Сите останати документи посочени од кредитниот референт;
 • Во случај на одобрување се склучува Договор за кредит, така што кредитобарателот ја потпишува потребната документација;

Обработка на апликација во зависност од комплетирање на целокупната потребна документација


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510