Capital Bank | Financial Inovation


СУПЕР Потрошувачки кредит

Намена на производот:

 • Кредитот е ненаменски и со одобрувањето се става на располагање на трансакциска сметка на корисникот во Банката;
 • Рефинансирање на постоечки кредити и обврски во други банки.

 

Категорија на клиенти:

 • Вработени во институции финансирани од Буџет на РМ и Акционерски друштва;
 • Резидент на РМ;
 • Редовен работен однос, најмалку уште 10 години пред пензија (или до отплата на кредитот);
 • Кредитоспособност;
 • Историја на редовен кредитокорисник;
 • Ануитетот да не надминува ½ од платата.

Износ: до 900.000 ден.;

 

Номинална каматна стапка: фиксна за првата година 5,77%, променлива за следните години (6М СКИБОР+5,76 п.п.);

 

Грејс период: до 10 месеци;

 

Рок на враќање: до 110 месеци (со вклучен грејс период на главница до 10 месеци);

 

Методот на пресметка: Пропорционален;


Начин на отплата: Грејс период на главница до 10 месеци, потоа месечна отплата со еднакви ануитети
Отплатата може да се врши и преку траен налог или преку услугата на електронско банкарство;

 

Провизии и надоместоци
Провизија за одобрување: 1,77%;

 

Провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредит: 1% од износот на предвреме отплатениот кредит, доколку предвремената отплата се случи во период подолг од една година од рокот на траење на Договорот, односно не повеќе од 0.50% од износот на предвреме отплатениот кредит, доколку предвремената отплата се случи во период не подолг од една година од рокот на траење на Договорот.

 

Предоговарање на условите

Можност за пролонгација, промена на кредитокорисник или гарант, реструктуирање на кредитот.

 

 

СВТ: 8,00%. Пресметката е направена за износ од 900.000 МКД, каматна стапка 5,77% - фиксна за една година, потоа променлива 7,77%, со рок од 110 месеци и провизија за одобрување 1,77%(Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка.).

Обезбедување:

 

 • Меница со менични изјави;
 • Изјава за задршки од плата/АЗ;
 • До 300,000 МКД – без гаранти;
 • Од 300.000 МКД до 600.000 МКД - еден гарант или меница во форма на нотарски акт со својство на извршност;
 • Над 600.000 МКД - два гаранти или еден гарант и меница во форма на нотаски акт со својство на извршност.


*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување.

Документи:

 

 • Копија од лична карта на кредитобарателот и гарантот (доколку има);
 • Административна забрана на плата/Изјава за задршка од платa од кредитобарателот и гарантот (доколку има).

 

Процедура:

 

 • Комплетно и уредно пополнети формулари - апликација/барање за кредит;
 • Сите останати документи посочени од кредитниот референт;
 • Во случај на одобрување се склучува Договор за кредит, така што кредитобарателот ја потпишува потребната документација;
 • Обработка на апликација во зависност од комплетирање на целокупната потребна документација.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 568;3102 563 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102-508