Capital Bank | Financial Inovation


СУПЕР Потрошувачки кредит

Намена на производот:

 • Кредитот е ненаменски и со одобрувањето се става на располагање на трансакциска сметка на корисникот во Банката;
 • Рефинансирање на постоечки кредити и обврски во други банки.

 

Категорија на клиенти:

 • Вработени во институции финансирани од Буџет на РМ и Акционерски друштва;
 • Резидент на РМ;
 • Редовен работен однос, најмалку уште 10 години пред пензија (или до отплата на кредитот);
 • Кредитоспособност;
 • Историја на редовен кредитокорисник;
 • Ануитетот да не надминува ½ од платата.

Износ: до 900.000 ден.;

 

Номинална каматна стапка: фиксна за првата година 5,77%, променлива за следните години (6М СКИБОР+5,76 п.п.);

 

Грејс период: до 10 месеци;

 

Рок на враќање: до 110 месеци (со вклучен грејс период на главница до 10 месеци);

 

Методот на пресметка: Пропорционален;


Начин на отплата: Грејс период на главница до 10 месеци, потоа месечна отплата со еднакви ануитети
Отплатата може да се врши и преку траен налог или преку услугата на електронско банкарство;

 

Провизии и надоместоци
Провизија за одобрување: 1,77%;

 

Предоговарање на условите
Можност за пролонгација, промена на кредитокорисник или гарант, реструктуирање на кредитот.

 

 

СВТ: 8,00%. Пресметката е направена за износ од 900.000 МКД, каматна стапка 5,77% - фиксна за една година, потоа променлива 7,77%, со рок од 110 месеци и провизија за одобрување 1,77%(Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка.).

Обезбедување:

 

 • Меница со менични изјави;
 • Изјава за задршки од плата/АЗ;
 • До 300,000 МКД – без гаранти;
 • Од 300.000 МКД до 600.000 МКД - еден гарант или меница во форма на нотарски акт со својство на извршност;
 • Над 600.000 МКД - два гаранти или еден гарант и меница во форма на нотаски акт со својство на извршност.


*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување.

Документи:

 

 • Копија од лична карта на кредитобарателот и гарантот (доколку има);
 • Административна забрана на плата/Изјава за задршка од платa од кредитобарателот и гарантот (доколку има).

 

Процедура:

 

 • Комплетно и уредно пополнети формулари - апликација/барање за кредит;
 • Сите останати документи посочени од кредитниот референт;
 • Во случај на одобрување се склучува Договор за кредит, така што кредитобарателот ја потпишува потребната документација;
 • Обработка на апликација во зависност од комплетирање на целокупната потребна документација.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 568;3102 563 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102-508