Capital Bank | Financial Inovation
Кредит во соработка со АМСМ Автошкола

Намена на производот:

 

 • За обука за управување со превозни средства во АМСМ.

 


Услови за одобрување:

 

 • Резиденти на РМ;
 • Со редовен работен однос најмалку уште 1 години, пред пензионирање(доколку работниот однос е заснован на определено работно време задолжително треба да го покрива временскиот период за кој е одобрен крдитот -6 месеци);
 • Кредитоспособност утвредена преку анализа на банката;
 • Историја на редовен кредитокорисник во последните 12 месеци.

 


Бенефиции и поволности:

 

 • 0,00% камата;
 • Исплата за 24 часа од целосно комплетирање на документацијата во Банката.

 

Износ на кредитот: до 25.000 МКД;

 


Номинална каматна стапка: 0,00%;

 

Рок на враќање: 6 месеци;

 


Методот на пресметка: пропорционален;

 


Исплата: на сметката на продавачот;

 


Начин на отплата: еднакви месечни рати;

 


Провизии и надоместоци: 2,00%-провизија за обработка.

 

СВТ: 8,43%. Пресметката е направена за износ од 19.710 МКД, каматна стапка 0,00%, рок 6 месеци и еднократна провизија 2% од износот (Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка.).

Обезбедување:

 

 • Меница и менична изјава;
 • Административна забрана на плата/Изјава за задршка од платa од кредитобарателот.

Документи:

 

 • Копија од лична карта на кредитобарателот;
 • Административна забрана на плата/Изјава за задршка од платa од кредитобарателот;
 • Заверени податоци од плата од страна на правното лице-за вработени во приватни фирми;
 • Про-фактура.

 

Процедура:

 

 • Клиентот откако ќе пополни барање за кредит во просториите на Банката или во просториите на Продавачот ќе добие подетални информации за условите за кредитирање и процедурите на Бнката за проценка на кредитниот ризик;
 • Во случај на одобрување се склучува Договор за кредит, така што клиентот ја пополнува целокупната преостаната документација;
 • Обработка на апликацијата до 2-3 работни дена.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 568;3102 563 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.

 


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510